Mzdy pre obce a školy

Aktuálna verzia programu Mzdy2024

v1.0.0.2 (12.04.2024)

mzd2024_a1002.zip

 

Programový modul je súčasťou informačného systému KEO pre Win32. Informácie o starších verziach a staršie aktualizačné súbory sa nachádzajú v časti Staršie verzie. Návody na používanie a doplňujúca dokumentácia je v časti Príručky a návody. Odpovede na najčastejšie otázky a rady začínajúcim používateľom sú prístupné v časti Najčastejšie otázky..

K podvojnému účtovaniu neodmysliteľne patria aj mzdy pre obce a školy. Účtovanie miezd a platov v rozpočtovej organizácii má svoje špecifiká, znalosťou ktorých si uľahčíte svoju prácu. Každá rozpočtová organizácia sa pri účtovaní riadi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a na základe Opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie.

Účtujte mzdy pre obce a školy ako profesionál

Náš Program Mzdy je pripravený na všetky špecifiká a možnosti účtovania miezd zamestnancov obcí, či škôl. Pravidelnou aktualizáciu, sa tak nemusíte obávať, že sa v záplave nových informácií, zmien či opatrení stratíte. Stačí si len stiahnuť aktualizáciu a môžete účtovať po “novom.” Pre vysvetlenie základných špecifík účtovania sme pre vás pripravili tie najzákladnejšie fakty o účtovaní miezd v rozpočtovej organizácii.

Základy mzdového účtovania v kocke

Záväzky zamestnávateľa na vyplatenie miezd a platov sa účtuje na účte 331, čo sa v praxi nazýva pasívnym účtom. Účet sa rozdeľuje na dve kategórie “Má dať” (MD) a “Dal” (D). MD na účte 331 predstavuje všetky zrážky zo mzdy, či už zákonné alebo dobrovoľné. D na účte 331 predstavuje všetky nároky zamestnanca na hrubú mzdu, odchodné, odstupné, prípadne náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. Konečný zostatok účtu 331 teda predstavuje čistú mzdu za odvedenú prácu, na ktorú má zamestnanec právo.

V poslednom kalendárnom mesiaci sa však účtovanie mení. Špecifickým účtovným prípadom v je účtovanie platov a miezd za posledný mesiac kalendárneho roku. Obce a školy výplatu miezd vyplácajú pozadu v januári nasledujúceho roku. Výdavky sa čerpajú priamo z účtu štátnej pokladnice 225. V účtovnej jednotke tak dôjde k presunu peňažných prostriedkov z účtu 225 (účet štátnych rozpočtových výdavkov) na účet 221 (účet cudzích prostriedkov), z ktorých sa výplaty následne vyplatia. Všetky ďalšie špecifiká účtovania miezd pre obce a školy nájdete priamo v zákone, opatreniach a doplnkových smerniciach. Logicky usporiadaný Program Mzdy vám každý účtovný úkon uľahčí a sprehľadní.

MZDY2024 1.0.0.2
(12.04.2024)

Priebežná aktualizácia programu mzd2024_a1002.zip (4 735 kB) na stiahnutie

Program Mzdy2024 (v1.0.0.2)

• Oprava posunutia riadkov v tlačovej zostave výkazu preddavkov na ZP27 (tlač do originálneho tlačiva).

• Sprístupnenie databázového ovládacieho tlačítka v RZ - Daňový bonus deti.

Aktualizáciu je možné použiť pre verziu miezd v1.0.0.1.

MZDY2024 1.0.0.1
(07.02.2024)

Priebežná aktualizácia programu mzd2024_a1001.zip (2 936 kB) na stiahnutie. Aktualizovaný postup pre ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti s ohľadom na prepočet daňového bonusu (RZDn2023.pdf).

Program Mzdy2024 (v1.0.0.1)

• V RZ upravený výpočet maximálnej sumy daňového bonusu podľa ČZDn.

• Doplnený export pre ročné hlásenie o dani zo závislej činnosti do XML súboru.

Upozornenie! Zmena minimálneho preddavku na ZP od 01.01.2024 na sumu 40.32 Eur.

MZDY2024 1.0.0.0
(22.01.2024)

Priebežná aktualizácia programu mzd2024_a1000.zip (19 228 kB) na stiahnutie. Postup aktualizácie programu je v súbore Mzdy2024_akt.pdf.

Program Mzdy2024 (v1.0.0.0)

• Nové tlačivá pre daň zo závislej činnosti (Ročné zúčtovanie MF/013999/2023-721, Ročné hlásenie HLASENIEv23_1, Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň PREHLAD24_1).

• Nové dátové rozhrania pre daňové výkazy prehľadu a ročného hlásenia (podľa aktuálneho stavu).

• Nové tlačivo žiadosti o ročné zúčtovanie preddavkov na daň (ŽIA38v23).

• Aktualizovaný vzorový číselník mzdových zložiek  (Cism01_2024.pdf).

• Aktualizovaná voľba pre ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti s prepojením na ročné hlásenie (podrobnejšie informácie v RZDn2023.pdf).

MZDY2023 1.0.0.7
(01.12.2023)

Priebežná kumulatívna aktualizácia programu mzd2023_a1007.zip (3 717 kB) na stiahnutie.

Program Mzdy2023 (v1.0.0.7)

• Časový fond doplnený o obdobie 01/2024.
• Opravená tlač potvrdenia o zdaniteľnom príjme r2023.

Aktualizáciu je možné použiť pre verziu miezd v1.0.0.6.

MZDY2023 1.0.0.6
(21.09.2023)

Priebežná kumulatívna aktualizácia programu mzd2023_a1006.zip (4 770 kB) na stiahnutie.

Program Mzdy2023 (v1.0.0.6)

• Nová platová stupnica pre pedagogických zamestnancov platná od 01.09.2023.

• Nová platová stupnica pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme platná od 01.09.2023.

• Upravený nápočet do ELDP ak PP nezačína od začiatku mesiaca.

• Opravené generovanie názvu XML súboru pre dodatočné hlásenie o dani (ročné chody).

• Nápočet do formulára pre výkaz Škol 1-04 doplnený o výber strediska.

Aktualizáciu je možné použiť pre verziu miezd v1.0.0.4 a v1.0.0.5.

MZDY2023 1.0.0.4
(09.05.2023)

Priebežná aktualizácia programu mzd2023_a1004.zip (4 909 kB) na stiahnutie.

Program Mzdy2023 (v1.0.0.4)

• Upravená odozva programu pri elektronickej výplatnej páske v prípade ak nie je na počítači inštalovaný MS Outlook.

• Doplnenie nápočtu do riadku R20 výkazu Práca 2-04 pre kódy PP 61,62,81,82.

• Nové potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2023.

MZDY2023 1.0.0.3
(14.04.2023)

Priebežná aktualizácia programu mzd2023_a1003.zip (5 414 kB) na stiahnutie.

Program Mzdy2023 (v1.0.0.3)

• Vo voľbe "Ročné chody – Sociálne poistenie – Nepravidelný príjem" opravené načítanie sumy do PFP.

• Do voľby "Ročné chody – Daň zo závislej činnosti - Ročné hlásenie (r2022)" doplnené rozšírené tlačové zostavy a export údajov.

• Vo voľbe "Ročné chody – Daň zo závislej činnosti - Ročné hlásenie (r2022)" opravený nápočet do riadku 07 (2.strana).

• Vo voľbe "Výpočet miezd" doplnený nápočet MZ 480 (daňový bonus na vyplatené úroky).

• Vo voľbe "Výpočet miezd" doplnený nápočet MZ 201 (dopočet do minimálneho preddavku ZP) do zostavy prehľadu účtovného členenia miezd.

MZDY2023 1.0.0.2
(02.03.2023)

Priebežná aktualizácia programu mzd2023_a1002.zip (3 750 kB) na stiahnutie.

Program Mzdy2023 (v1.0.0.2)

•  Kontrola na duplicitu RČ pre nezaopatrené deti v karte pracovného pomeru.

•  Zoznam obcí (analytické údaje SocPo) zobrazuje pri výbere aj kód obce (obce s rovnakým názvom).

•  Potvrdenie o zdaniteľnom príjme rozšírené o prílohu pre 4 a viac vyživovaných detí.

•  Prepočet mesačného daňového bonusu na čiastkový základ dane neberie do úvahy ročné vyrovnanie daňového bonusu (MZ kód 460).

•  Zoznam profesií (analytické údaje SocPo) zoradený podľa kódu profesie.

•  Výpočet miezd doplnený o kontrolu nastavenia výnimky z minimálneho preddavku na ZP pri viacerých pracovných pomeroch.

•  Do RZ doplnené tlačítko na opakovaný prepočet základnej nezdaniteľnej časti na daňovníka.

MZDY2023 1.0.0.1
(16.02.2023)

Priebežná aktualizácia programu mzd2023_a1001.zip (3 316 kB) na stiahnutie.

Program Mzdy2023 (v1.0.0.1)

• Zoznam profesií (analytické údaje SocPo) zoradený podľa kódu profesie.

•  Výpočet miezd doplnený o kontrolu nastavenia výnimky z minimálneho preddavku na ZP pri viacerých pracovných pomeroch.

•  Do RZ doplnené tlačítko na opakovaný prepočet základnej nezdaniteľnej časti na daňovníka.

MZDY2023 1.0.0.0
(27.01.2023)

Priebežná aktualizácia programu mzd2023_a1000.zip (17 385 kB) na stiahnutie. Postup aktualizácie programu je v súbore Mzdy2023_akt.pdf.

Program Mzdy2023 (v1.0.0.0)

• Nové tarifné stupnice platné od 01.01.2023.

•  Nové tlačivá pre daň zo závislej činnosti (Ročné zúčtovanie MF/017108/2022-721, Ročné hlásenie HLASENIEv22_1, Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch POT39_5v22/daňový bonus, Žiadosť o vykonanie RZ ZIA38v22_1).

• Nové dátové rozhrania pre výkazy na zdravotné a sociálne poistenie (pravidelný aj nepravidelný príjem).

• Nové mzdové zložky v číselníku mzdových zložiek. MZ kód 201 - Dopočet do minimálneho preddavku pre zdravotné poistenie. MZ kód 301 - OOP pre sociálne poistenie študent, dôchodca. MZ kód 302 OOP pre sociálne poistenie sezónne práce (podrobnejší popis mzdových zložiek v Cism01_2023.pdf).

• Aktualizovaný spôsob prepočtu a nové sadzby daňového bonusu pre rok 2023 (podrobnejšie informácie v DBon2023.pdf).

• Aktualizovaná voľba pre ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti s prepojením na ročné hlásenie (podrobnejšie informácie v RZDn2022.pdf).

• Aktualizovaný výpočet miezd pre dohodárov s odpočítateľnou položkou a evidencia analytických údajov pre sociálne poistenie (podrobnejšie informácie v SoPo2023.pdf).

• Aktualizovaný výpočet miezd pre minimálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie (podrobnejšie informácie v ZdPo2023.pdf).

• Postup transformácie výkazu  pre nepravidelný príjem na prelome rokov je uvedený v súbore Vpp012023.pdf.

MZDY2022 1.0.0.7
(20.12.2022)

Priebežná aktualizácia programu mzd2022_a1007.zip (3 372 kB) na stiahnutie. 

Program Mzdy2022 (v1.0.0.7)

• Doplnené nové tlačivo POT39_5v22/daňový bonus – Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti za rok 2022.

MZDY2022 1.0.0.6
(29.11.2022)

Priebežná aktualizácia programu mzd2022_a1006.zip (3 274 kB) na stiahnutie. 

Program Mzdy2022 (v1.0.0.6)

• Doplnený fond pracovného času pre rok 2023 (vyplácanie zálohy finančného príspevku na stravovanie).

MZDY2022 1.0.0.5
(CD 27.07.2022)

Priebežná aktualizácia programu mzd2022_a1005.zip (5 731 kB) na stiahnutie. Podrobnejší popis vykazovania daňového bonusu od 01.07.2022 je v súbore DBon2022.pdf.

Program Mzdy2022 (v1.0.0.5)

• Daňový bonus od 01.07.2022. Pri výpočte miezd upravená kontrola daňového bonusu podľa veku na nové sumy platné od 01.07.2022. Doplnená nová kontrola na maximálnu sumu daňového bonusu vypočítavanú z čiastkového základu dane. 

• Nové tarifné stupnice pre verejnú službu a pedagogických zamestnancov platné od 01.07.2022.

• Nové tlačivo pre potvrdenie o zdaniteľných príjmoch POT39_5v22 júl-december.

 

MZDY2022 1.0.0.4
(24.06.2022)

Priebežná aktualizácia programu mzd2022_a1004.zip (2 959 kB) na stiahnutie. Podrobnejší popis prevedených zmien a spôsob vyplňovania nových údajov je v súbore VykazSPZP.pdf.

Program Mzdy2022 (v1.0.0.4)

• V prílohe mesačného výkazu pre sociálne poistenie (pravidelný aj nepravidelný príjem) boli sprístupnené editovateľné položky „Platí OSP“, „Platí OFP“ pre označenie platcu osobitného sociálneho poistenia (obecná polícia) a poistného pre financovanie podpory v čase skrátenej práce. 

• V prílohe mesačného výkazu pre zdravotné poistenie boli rozšírené názvy jednotlivých stĺpcov. Formulár je možné v prípade potreby zväčšiť tak aby zobrazoval súčasne všetky stĺpce v jednom zobrazení. Zároveň bola sprístupnená editovateľná položka „Skrátená práca“ pre označenie zamestnanca, ktorému bola v mesiaci vyplácaná podpora v čase skrátenej práce (par.142 ods.5 Zákonníka práce).

 

MZDY2022 1.0.0.3
(27.04.2022)

Priebežná aktualizácia programu mzd2022_a1003.zip (5 015 kB) na stiahnutie.

Program Mzdy2022 (v1.0.0.3)

• Internetové tlačivo pre Ročné hlásenie dane zo závislej činnosti (pre používateľov, ktorí neodovzdávajú výkaz elektronicky).

• Úprava exportu výkazu pre ZdrPo v prípade PFP a použitia odpočítateľnej položky.

 

MZDY2022 1.0.0.2
(04.04.2022)

Priebežná aktualizácia programu mzd2022_a1002.zip (2 974 kB) na stiahnutie.

Program Mzdy2022 (v1.0.0.2)

• Úprava výpočtu odvodov sociálneho poistenia platiteľa PFP pre nepravidelný príjem rozpočítavaný na mesiace 01 – 03 (až 12)

• Doplnené kontroly pri exporte výkazu sociálneho poistenia pre nepravidelný príjem platiteľa PFP (mesiace 01, 02 ).

Oprava exportu výkazu ZdrPoi pri DPN trvajúcej celý mesiac (podpora v čase skrátenej práce).

 

MZDY2022 1.0.0.1
(28.02.2022)

Priebežná aktualizácia programu mzd2022_a1001.zip (2 957 kB) na stiahnutie.

Program Mzdy2022 (v1.0.0.1)

• Výpočet miezd opravený o nápočet DDS zamestnávateľa do VZ zamestnávateľa pre ZdPo. 

• Výkaz pre nepravidelný príjem za 02/2022 generovaný v tvare pre rok 2021. Od 03/2022 v tvare pre rok 2022.

• Sprístupnený XML export ročného hlásenia o dani zo závislej činnosti za rok 2021.

• Oprava výkazu SocPo pravidelný príjem pri uplatnení odvodov do PFP (celková suma odvodov).

 

MZDY2022 1.0.0.0
(26.01.2022)

Aktualizačný súbor mzd2022_a1000.zip (18 525 kB) na stiahnutie. Postup aktualizácie programu je v súbore Mzdy2022_akt.pdf. Vzorový číselník mzdových zložiek k 01.01.2022 cism01.pdf.

Program Mzdy2022 (v1.0.0.0)

• Nové tlačivá pre daň zo závislej činnosti (ročné zúčtovanie MF/013949/2021-721, ročné hlásenie HLASENIEv21_1, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch POT39_5v22, žiadosť o vykonanie RZ ZIA38v21_1)

• Výpočet miezd doplnený o zostavy pre vyplácanie finančného príspevku na stravovanie formou preddavku a vyúčtovanie príspevku (zákonné podmienky a postup pre vyplácanie finančného príspevku na stravovanie je v osobitnom súbore Strav_zamnec.pdf).

• Výpočet miezd doplnený o napočet do údaja PFP, t.j. odvod poistného pre financovanie podpory v čase skrátenej práce (podrobnejší popis podpory v čase skrátenej práce je v osobitnom súbore Fin_podpora.pdf).

Do prevodných príkazov doplnený nový údaj „Názov príjemcu“. Údaj je povinný, ak je účet vedený v SLSP a.s.

MZDY2021 1.0.0.4
(29.09.2021)

Aktualizačný súbor mzd2021_a1004.zip (4 532 kB) na stiahnutie. Požadovaná verzia Mzdy2021 v1.0.0.3.

Program Mzdy2021 (v1.0.0.4)

• Vytváranie elektronických výplatných pások kompaktibilné s MS Outlook 2019. 

• Aktualizovaný nápočet do ELDP. Pridaná kontrolná zostava napočítavaných mzdových zložiek.

• Do výpočtu miezd doplnené kontrolné hlásenie na doplnenie údajov Od - Do a xDeň pri mzdových zložkách kód 062, 063.

Vo výpočte miezd aktualizované kontrolné hlásenie pre deň prerušenia SocPo (do 31.3.2021 11.deň, od 01.04.2021 15. deň) .

MZDY2021 1.0.0.3
(20.05.2021)

Aktualizačný súbor mzd2021_a1003.zip (7 220 kB) na stiahnutie. Požadovaná verzia Mzdy2021 v1.0.0.0.

Program Mzdy2021 (v1.0.0.3)

• Doplnené nové mzdové zložky: MZ 045-9, finančný príspevok na stravovanie (bez dane a odvodov). MZ 069-0, náhrada prekážky v práci (na strane zamestnávateľa) 100% funkčného platu. MZ 069-1, náhrada prekážky v práci (na strane zamestnávateľa) 80% funkčného platu. 

• Doplnená kontrola zníženia funkčného platu pri MZ 069 na minimálnu mzdu (minimálna mzda podľa hodinového úväzku).

• Opravená procedúra na obnovu miezd z bezpečnostnej kópie pre novú verziu databázy (rok 2021).

V ročnom zúčtovaní dane zo závislej činnosti pre rok 2020 opravená sadzba dane pri zdaniteľnej mzde nad 37 163,36 Eur.

V ročnom zúčtovaní dane zo závislej činnosti pre rok 2020 doplnený nápočet odvodov do osobitného fondu (obecná polícia).

Modul Štatistika2021 (v1.0.0.3)

Aktualizovaný výkaz Práca 2-04 pre rok 2021. Doplnený nápočet MZ 069-0,1 do R12.

Pre výkaz ISCP 1-04 doplnený nápočet MZ 069-0,1 do S19, S26, S46.

Pre výkaz Platy 1-02 doplnený nápočet MZ 069-0,1 do S21.

MZDY2021 1.0.0.0
(28.01.2021)

Aktualizačný súbor mzd2021_a1000.zip (17 926 kB) na stiahnutie. Požadovaná verzia Mzdy2020 v9.1.0.2.

Program Mzdy2021 (v1.0.0.0)

• Manuál pre inštaláciu programu, popis zmien a prevod údajov z verzie Mzdy2020 mzd2021_akt.pdf (416 kB) na stiahnutie.

Manuál pre odovzdanie výkazu nepravidelného príjmu Vpp012021.pdf (553 kB) na stiahnutie. 

• Manuál pre hromadné doplnenie identifikačného čísla poistného vzťahu SocPo Icpv.pdf (812 kB) na stiahnutie.

• Manuál pre použitie elektronických výplatných pások Epaska.pdf (749 kB) na stiahnutie.

• Zmena vykazovania údaja rozsahSP vo výkazoch MVPP a VPP od 01.01.2021  RozsahSP.pdf (342 kB) na stiahnutie.

MZDY2020 9.1.0.2
(25.11.2020)

Aktualizačný súbor mzd_a9102.zip (2 703 kB) na stiahnutie. Požadovaná verzia Mzdy2020 v9.1.0.1.

Program Mzdy2020 (v9.1.0.2)

• Formulár pre prílohu výkazov sociálneho poistenia doplnený o zobrazovanie textového popisu pre údaj TypPoistenca (typ poistného vzťahu).

Procedúra pre zálohovanie údajov si zapamätáva cestu pre ukladanie bezpečnostnej kópie. 

• Do prípravy miezd doplnené prepojenie na dochádzkový systém webVisitor (APIS).

MZDY2020 9.1.0.1
(23.07.2020)

Aktualizačný súbor mzd_a9101.zip (4 064 kB) na stiahnutie. Požadovaná verzia Mzdy2020 v9.1.0.0.

Program Mzdy2020 (v9.1.0.1)

• Voľba Ročné chody - Sociálne poistenie - Pravidelný/Nepravidelný príjem načítava výkaz za minulé obdobia z nastaveného adresára \KEO\MZDY2020_04\DATA\ICO\EXPORT\. Ak sa výkaz v tomto adresári nenachádza, ponúkne sa dialógové okno pre vyhľadanie výkazu (XML súboru) na inom mieste.

Oprava tlačovej zostavy pracovnej zmluvy na dobu určitú. 

• Oprava chybového hlásenia na dátum podania pre exporte opravného hlásenia o dani (Ročné chody).

• Potlačenie chybového hlásenia pri štatistických výkazoch ak údaje v pracovnom pomere HodÚväzok = 0, PrČas = 0, PrČasDni = 0.

MZDY2020 9.1.0.0
(04.05.2020)

Aktualizačný súbor mzd_a9100.zip (18 487 kB) a popis aktualizácie mzdy2020_akt.pdf na stiahnutie. Požadovaná verzia Mzdy2020 v9.0.0.2.

Program Mzdy2020 (v9.1.0.0)

• Aktualizované výkazy pre odvody sociálneho poistenia platné od 01.04.2020. Nový Osobitný fond (zamestnanci obecnej polície). Nový výkaz platí pre všetkých zamestnávateľov.

Aktualizované Xml exporty pre odvody sociálneho poistenia platné od 01.04.2020. 

• Číselník mzdových zložiek doplnený o nové mzdové zložky pre vymeriavací základ (kód 128) a odvod (kód 217) do Osobitného fondu.

• Číselník mzdových zložiek doplnený o nový údaj "OF", nápočet do vymeriavacieho základu pre Osobitný fond.

•  Upravený prepočet mzdových zložiek pre výplatu náhrad v prípade prekážok v práci. Kód 067 náhrada vyplatená percentom z priemernej mesačnej mzdy podľa Zákonníka práce. Kód 068 náhrada vyplatená percentom z hodinovej sadzby funkčného platu.

•  Sprístupnená aktualizácia programu inštalovaného aj na disk D:\, E:\ .

MZDY2020 9.0.0.2
(28.02.2020)

Aktualizačný súbor mzd_a9002.zip (3.99 MB) na stiahnutie. Požadovaná verzia Mzdy2020 v9.0.0.0.

Program Mzdy2020 (v9.0.0.2)

• Pri nápočte do ročného hlásenia o dani zo závislej činnosti sa do riadku R09 doplňuje suma z R08.

• Pri kontrole údajov ročného hlásenia o dani zo závislej činnosti sa kontroluje dátum ročného zúčtovania len ak je doplnená aj príloha č.V.

• Upravený nápočet údajov do ELDP (ukončenie roka a OČR, prechod PN cez rok).

• Opravené vypočítavanie riadku R21 v ročnom zúčtovaní dani zo závislej činnosti.

MZDY2020 9.0.0.1
(30.01.2020)

Aktualizačný súbor mzd_a9001.zip (4.01 MB) na stiahnutie. Požadovaná verzia Mzdy2020 v9.0.0.0.

Program Mzdy2020 (v9.0.0.1)

• Aktualizované potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2019/2020. Oprava nápočtu pre 13. plat a 14. plat.

• Aktualizovaný nápočet riadkov do potvrdenia o zaplatení dane (2-3%).

 

MZDY2020 9.0.0.0
(22.01.2020)

Aktualizačný súbor mzd_a9000.zip (17.7 MB) a popis aktualizácie mzd2020akt.pdf na stiahnutie. Požadovaná verzia Mzdy2019 v8.0.0.8.

Program Mzdy2020 (v9.0.0.0)

• Aktualizované tarifné stupnice zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme platné od 01.01.2020.
• Aktualizovaná tarifná stupnica pedagogických zamestnancov platná od 01.01.2020.
• Aktualizovaný časový fond pre rok 2020.
• Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 (zmenený formulár).
• Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2020 (zmenený formulár).
• Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019 (zmenený formulár).
• Koeficient pre zdroj financovania rozšírený na 4 desatinné miesta (0.2545 -> 25.45%).
• Pracovný pomer kód 60, 61, 62 (vymenovanie) pre nepravidelný príjem je v prílohe výkazu pre ZdPo napočítavaný do položky "Ostatný príjem" neovplyvňujúci odpočítateľnú položku.
• V číselníku mzdových zložiek je zakázané vymazanie použitej mzdovej zložky.
• Nové tlačivo vyhlásenia pre uplatnenie nároku na NZD pre rok 2020.
• Nové tlačivo žiadosti o vykonanie RZ pre rok 2019.
• Upravený mzdový list - nápočet detí pre daňový bonus do rodinných príslušníkov a zobrazovanie rodného mena zamestnanca.
• Chybové hlásenie pri kontrole daňového bonusu vo výpočte miezd doplnené o RČ.

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!