Mzdy pre obce a školy

Aktuálna verzia programu

v1.0.0.4 (29.09.2021)

mzd2021_a1004.zip

 

Programový modul je súčasťou informačného systému KEO pre Win32. Informácie o starších verziach a staršie aktualizačné súbory sa nachádzajú v časti Staršie verzie. Návody na používanie a doplňujúca dokumentácia je v časti Príručky a návody. Odpovede na najčastejšie otázky a rady začínajúcim používateľom sú prístupné v časti Najčastejšie otázky..

K podvojnému účtovaniu neodmysliteľne patria aj mzdy pre obce a školy. Účtovanie miezd a platov v rozpočtovej organizácii má svoje špecifiká, znalosťou ktorých si uľahčíte svoju prácu. Každá rozpočtová organizácia sa pri účtovaní riadi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a na základe Opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie.

Účtujte mzdy pre obce a školy ako profesionál

Náš Program Mzdy je pripravený na všetky špecifiká a možnosti účtovania miezd zamestnancov obcí, či škôl. Pravidelnou aktualizáciu, sa tak nemusíte obávať, že sa v záplave nových informácií, zmien či opatrení stratíte. Stačí si len stiahnuť aktualizáciu a môžete účtovať po “novom.” Pre vysvetlenie základných špecifík účtovania sme pre vás pripravili tie najzákladnejšie fakty o účtovaní miezd v rozpočtovej organizácii.

Základy mzdového účtovania v kocke

Záväzky zamestnávateľa na vyplatenie miezd a platov sa účtuje na účte 331, čo sa v praxi nazýva pasívnym účtom. Účet sa rozdeľuje na dve kategórie “Má dať” (MD) a “Dal” (D). MD na účte 331 predstavuje všetky zrážky zo mzdy, či už zákonné alebo dobrovoľné. D na účte 331 predstavuje všetky nároky zamestnanca na hrubú mzdu, odchodné, odstupné, prípadne náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. Konečný zostatok účtu 331 teda predstavuje čistú mzdu za odvedenú prácu, na ktorú má zamestnanec právo.

V poslednom kalendárnom mesiaci sa však účtovanie mení. Špecifickým účtovným prípadom v je účtovanie platov a miezd za posledný mesiac kalendárneho roku. Obce a školy výplatu miezd vyplácajú pozadu v januári nasledujúceho roku. Výdavky sa čerpajú priamo z účtu štátnej pokladnice 225. V účtovnej jednotke tak dôjde k presunu peňažných prostriedkov z účtu 225 (účet štátnych rozpočtových výdavkov) na účet 221 (účet cudzích prostriedkov), z ktorých sa výplaty následne vyplatia. Všetky ďalšie špecifiká účtovania miezd pre obce a školy nájdete priamo v zákone, opatreniach a doplnkových smerniciach. Logicky usporiadaný Program Mzdy vám každý účtovný úkon uľahčí a sprehľadní.

MZDY2021 1.0.0.4
(29.09.2021)

Aktualizačný súbor mzd2021_a1004.zip (4 532 kB) na stiahnutie. Požadovaná verzia Mzdy2021 v1.0.0.3.

Program Mzdy2021 (v1.0.0.4)

• Vytváranie elektronických výplatných pások kompaktibilné s MS Outlook 2019. 

• Aktualizovaný nápočet do ELDP. Pridaná kontrolná zostava napočítavaných mzdových zložiek.

• Do výpočtu miezd doplnené kontrolné hlásenie na doplnenie údajov Od - Do a xDeň pri mzdových zložkách kód 062, 063.

Vo výpočte miezd aktualizované kontrolné hlásenie pre deň prerušenia SocPo (do 31.3.2021 11.deň, od 01.04.2021 15. deň) .

MZDY2021 1.0.0.3
(20.05.2021)

Aktualizačný súbor mzd2021_a1003.zip (7 220 kB) na stiahnutie. Požadovaná verzia Mzdy2021 v1.0.0.0.

Program Mzdy2021 (v1.0.0.3)

• Doplnené nové mzdové zložky: MZ 045-9, finančný príspevok na stravovanie (bez dane a odvodov). MZ 069-0, náhrada prekážky v práci (na strane zamestnávateľa) 100% funkčného platu. MZ 069-1, náhrada prekážky v práci (na strane zamestnávateľa) 80% funkčného platu. 

• Doplnená kontrola zníženia funkčného platu pri MZ 069 na minimálnu mzdu (minimálna mzda podľa hodinového úväzku).

• Opravená procedúra na obnovu miezd z bezpečnostnej kópie pre novú verziu databázy (rok 2021).

V ročnom zúčtovaní dane zo závislej činnosti pre rok 2020 opravená sadzba dane pri zdaniteľnej mzde nad 37 163,36 Eur.

V ročnom zúčtovaní dane zo závislej činnosti pre rok 2020 doplnený nápočet odvodov do osobitného fondu (obecná polícia).

Modul Štatistika2021 (v1.0.0.3)

Aktualizovaný výkaz Práca 2-04 pre rok 2021. Doplnený nápočet MZ 069-0,1 do R12.

Pre výkaz ISCP 1-04 doplnený nápočet MZ 069-0,1 do S19, S26, S46.

Pre výkaz Platy 1-02 doplnený nápočet MZ 069-0,1 do S21.

MZDY2021 1.0.0.0
(28.01.2021)

Aktualizačný súbor mzd2021_a1000.zip (17 926 kB) na stiahnutie. Požadovaná verzia Mzdy2020 v9.1.0.2.

Program Mzdy2021 (v1.0.0.0)

• Manuál pre inštaláciu programu, popis zmien a prevod údajov z verzie Mzdy2020 mzd2021_akt.pdf (416 kB) na stiahnutie.

Manuál pre odovzdanie výkazu nepravidelného príjmu Vpp012021.pdf (553 kB) na stiahnutie. 

• Manuál pre hromadné doplnenie identifikačného čísla poistného vzťahu SocPo Icpv.pdf (812 kB) na stiahnutie.

• Manuál pre použitie elektronických výplatných pások Epaska.pdf (749 kB) na stiahnutie.

• Zmena vykazovania údaja rozsahSP vo výkazoch MVPP a VPP od 01.01.2021  RozsahSP.pdf (342 kB) na stiahnutie.

MZDY2020 9.1.0.2
(25.11.2020)

Aktualizačný súbor mzd_a9102.zip (2 703 kB) na stiahnutie. Požadovaná verzia Mzdy2020 v9.1.0.1.

Program Mzdy2020 (v9.1.0.2)

• Formulár pre prílohu výkazov sociálneho poistenia doplnený o zobrazovanie textového popisu pre údaj TypPoistenca (typ poistného vzťahu).

Procedúra pre zálohovanie údajov si zapamätáva cestu pre ukladanie bezpečnostnej kópie. 

• Do prípravy miezd doplnené prepojenie na dochádzkový systém webVisitor (APIS).

MZDY2020 9.1.0.1
(23.07.2020)

Aktualizačný súbor mzd_a9101.zip (4 064 kB) na stiahnutie. Požadovaná verzia Mzdy2020 v9.1.0.0.

Program Mzdy2020 (v9.1.0.1)

• Voľba Ročné chody - Sociálne poistenie - Pravidelný/Nepravidelný príjem načítava výkaz za minulé obdobia z nastaveného adresára \KEO\MZDY2020_04\DATA\ICO\EXPORT\. Ak sa výkaz v tomto adresári nenachádza, ponúkne sa dialógové okno pre vyhľadanie výkazu (XML súboru) na inom mieste.

Oprava tlačovej zostavy pracovnej zmluvy na dobu určitú. 

• Oprava chybového hlásenia na dátum podania pre exporte opravného hlásenia o dani (Ročné chody).

• Potlačenie chybového hlásenia pri štatistických výkazoch ak údaje v pracovnom pomere HodÚväzok = 0, PrČas = 0, PrČasDni = 0.

MZDY2020 9.1.0.0
(04.05.2020)

Aktualizačný súbor mzd_a9100.zip (18 487 kB) a popis aktualizácie mzdy2020_akt.pdf na stiahnutie. Požadovaná verzia Mzdy2020 v9.0.0.2.

Program Mzdy2020 (v9.1.0.0)

• Aktualizované výkazy pre odvody sociálneho poistenia platné od 01.04.2020. Nový Osobitný fond (zamestnanci obecnej polície). Nový výkaz platí pre všetkých zamestnávateľov.

Aktualizované Xml exporty pre odvody sociálneho poistenia platné od 01.04.2020. 

• Číselník mzdových zložiek doplnený o nové mzdové zložky pre vymeriavací základ (kód 128) a odvod (kód 217) do Osobitného fondu.

• Číselník mzdových zložiek doplnený o nový údaj "OF", nápočet do vymeriavacieho základu pre Osobitný fond.

•  Upravený prepočet mzdových zložiek pre výplatu náhrad v prípade prekážok v práci. Kód 067 náhrada vyplatená percentom z priemernej mesačnej mzdy podľa Zákonníka práce. Kód 068 náhrada vyplatená percentom z hodinovej sadzby funkčného platu.

•  Sprístupnená aktualizácia programu inštalovaného aj na disk D:\, E:\ .

MZDY2020 9.0.0.2
(28.02.2020)

Aktualizačný súbor mzd_a9002.zip (3.99 MB) na stiahnutie. Požadovaná verzia Mzdy2020 v9.0.0.0.

Program Mzdy2020 (v9.0.0.2)

• Pri nápočte do ročného hlásenia o dani zo závislej činnosti sa do riadku R09 doplňuje suma z R08.

• Pri kontrole údajov ročného hlásenia o dani zo závislej činnosti sa kontroluje dátum ročného zúčtovania len ak je doplnená aj príloha č.V.

• Upravený nápočet údajov do ELDP (ukončenie roka a OČR, prechod PN cez rok).

• Opravené vypočítavanie riadku R21 v ročnom zúčtovaní dani zo závislej činnosti.

MZDY2020 9.0.0.1
(30.01.2020)

Aktualizačný súbor mzd_a9001.zip (4.01 MB) na stiahnutie. Požadovaná verzia Mzdy2020 v9.0.0.0.

Program Mzdy2020 (v9.0.0.1)

• Aktualizované potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2019/2020. Oprava nápočtu pre 13. plat a 14. plat.

• Aktualizovaný nápočet riadkov do potvrdenia o zaplatení dane (2-3%).

 

MZDY2020 9.0.0.0
(22.01.2020)

Aktualizačný súbor mzd_a9000.zip (17.7 MB) a popis aktualizácie mzd2020akt.pdf na stiahnutie. Požadovaná verzia Mzdy2019 v8.0.0.8.

Program Mzdy2020 (v9.0.0.0)

• Aktualizované tarifné stupnice zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme platné od 01.01.2020.
• Aktualizovaná tarifná stupnica pedagogických zamestnancov platná od 01.01.2020.
• Aktualizovaný časový fond pre rok 2020.
• Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 (zmenený formulár).
• Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2020 (zmenený formulár).
• Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019 (zmenený formulár).
• Koeficient pre zdroj financovania rozšírený na 4 desatinné miesta (0.2545 -> 25.45%).
• Pracovný pomer kód 60, 61, 62 (vymenovanie) pre nepravidelný príjem je v prílohe výkazu pre ZdPo napočítavaný do položky "Ostatný príjem" neovplyvňujúci odpočítateľnú položku.
• V číselníku mzdových zložiek je zakázané vymazanie použitej mzdovej zložky.
• Nové tlačivo vyhlásenia pre uplatnenie nároku na NZD pre rok 2020.
• Nové tlačivo žiadosti o vykonanie RZ pre rok 2019.
• Upravený mzdový list - nápočet detí pre daňový bonus do rodinných príslušníkov a zobrazovanie rodného mena zamestnanca.
• Chybové hlásenie pri kontrole daňového bonusu vo výpočte miezd doplnené o RČ.

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!