Príručky a návody

Táto stránka obsahuje základné príručky s popisom ovládania programu, doplňujúcu dokumentáciu a návody na spracovanie miezd. Súbory sú zoradené podľa zamerania a dátumu vytvorenia.

Najčastejšie otázky

Ako do programu doplniť PN zamestnanca?
Postup vyplnenia PN zamestnanca je popísaný v samostatnom dodatku k dokumentácii programu. Dodatky sú prístupné v časti Príručky a návody.
Pri vytváraní štatistického výkazu práce program zobrazí chybové hlásenie a nenapočíta všetkých zamestnancov.
Áno, toto sa môže sta? v prípade, ak má niektorý zamestnanec (aj evidenčne vyradený) v karte pracovného pomeru vyplnený týždenný fond pracovného času XY hodín na 0 pracovných dní. Každé stredisko zaradené do číselníka stredisiek musí mať vyplnený týždenný fond pracovného času podľa zákonníka práce alebo kolektívnej zmluvy. Napríklad 40 hodín rozdelených na 5 pracovných dní.
Ako je možné spraviť štatistický výkaz práce?
Štatistické výkazy sa nachádzajú v samostatnom module pre štatistiku. Modul je prístupný po kliknutí pravým tlačítkom myšky na ikone pre mzdovú evidenciu v základnej ponuke KEO.
V zostavách pre účtovné členenie miezd je v položke pre odvody do SocPo zamestnávateľa rozdiel niekoľko centov oproti výkazu pre sociálne poistenie!
Áno, toto sa môže stať v prípade, ak použijete pre zamestnanca rôzne zdroje financovania. Napríklad zdroj 1161 a koef. 0.85 a zdroj 1162 a koef. 0.15. Ak je napríklad odvod do fondu úrazového poistenia suma 10.90 Eur, po prepočítaní cez zdroje financovania sa táto suma rozdelí na 1.64 Eur a 9.27 Eur. Súčet 1.64+9.27=10.91 Eur.
Dajú sa v programe archívovať tlačové zostavy pre pozdejšie použitie, alebo pri strate vytlačeného výkazu?
Áno, vybrané zostavy je možné exportovať do PDF a XLS tvaru od verzie 5.0.0.8. Pre staršie verzie programu je najjednoduchšie riešenie nainštalovať na počítač virtuálnu tlačiareň napr. Print2Pdf, ktorá umožňuje z každej tlačovej zostavy vytvoriť jej elektronický tvar vo formáte PDF. Na stránke http://www.602.cz/print2pdf je prístupná voľne šíriteľná verzia programu Print2Pdf, ktorá komunikuje v českom jazyku. Takto vytvorené pdf dokumenty je potom možné archívovať pre ďalšie použitie.
Program pri kontrole databázy automaticky naplňuje prázdne číselníky vzorovými údajmi. Ak je pri kontrole porušený súbor číselníka, obnovuje ho aj z bezpečnostnej kópie. Aké sú pravidlá obnovy súborov číselníkov pri kontrole databázy?
Ak je pri kontrole zistená chyba v niektorom súbore číselníka, číselník je obnovovaný z bezpečnostnej kópie, ktorá je uložená v adresári ..\Data\Backup\. Ak je pri kontrole súbor číselníka bez chýb ale je prázdny, číselník je naplnený z archívnej kópie, ktorá je uložená v adresári ..\Default\.
Založil som si pomocou asistenta pre Správu databázy databázu pre ďalšiu organizáciu. Potrebujem však doplniť aj nové číselníky.
Pri každom prihlásení sa do databázy program kontroluje aj číselníky. Ak zistí, že niektorý z číselníkov je prázdny, automaticky ho naplní vzorovými údajmi.
Niektoré formuláre v programe sa už nezmestia celé na obrazovku.
Program je navrhnutý pre širokouhlé LCD monitory. Pre staršie monitory je potrebné nastaviť rozlíšenie obrazovky minimálne na 1024x768 bodov a vypnúť zobrazovanie stavového okna v pravej časti programu.

07.06.2023

Informácie o výpočte koeficientu pre stanovenie hodinovej sadzby funkčného platu - STIAHNUŤ

19.11.2019

Informácie o podmienkach pre oslobodenie 14.platu od dane a odvodov - STIAHNUŤ

29.09.2021

Tlačová zostava vzorovo vyplneného číselníka mzdových zložiek (stav k 29.09.2021) - STIAHNUŤ

28.01.2021

Postup aktualizácie programu Mzdy2021 a popis úprav platných od 01.01.2021 - STIAHNUŤ

24.08.2016

Postup nastavenia a výpočtu odpočítateľnej položky pre zdravotné poistenie - STIAHNUŤ

24.08.2016

Informácia o postupe zavedenia IBAN a popis IBAN, prevodná tabuľka BIC - STIAHNUŤ

31.07.2018

Postup pri spracovaní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 01.07.2018. - STIAHNUŤ

07.04.2017

Postup pri vyrovaní nedoplatu/preplatku na zdravotnom poistení z RZ a v priebehu roka. - STIAHNUŤ

24.08.2016

Pracovná neschopnosť vykazovanie a náhrada mzdy počas dočasnej pracovnej neschopnosti. - STIAHNUŤ

07.09.2016

Nápočet údajov do Potvrdenia zamestnávateľa (Zápočtového listu) pri ukončení pracovného pomeru. - STIAHNUŤ

22.01.2019

Tabuľka kódovania typu poistných vzťahov pre výkazy sociálneho poistenia. - STIAHNUŤ + STIAHNUŤ

23.01.2017

Postup pri vytváraní evidenčného listu dôchodkového poistenia. - STIAHNUŤ

24.08.2016

Postup pri vytváraní ročného hlásenia dane zo závislej činnosti. - STIAHNUŤ

24.08.2016

Postup pri ročnom zúčtovaní dane zo závislej činnosti. - STIAHNUŤ

24.08.2016

Spôsob výpočtu priemerov pre náhrady mzdy a platu (zamestnanci odmeňovaní podľa ZoVS, ZP, starostovia, DPN). - STIAHNUŤ