Mzdová evidencia - staršie verzie

Aktuálna verzia programu

v1.0.0.2 (12.04.2024)

mzd_a9100.zip

 

Informácie o starších aktualizáciách programového modulu sú chronologicky zoradené podľa čísla verzie programu a dátumu aktualizácie. Popis novších verzií je na začiatku tabuľky, najstaršie verzie sú na konci. Najnovšia verzia s poslednými úpravami je k dispozícii na stránke Aktuálna verzia.  

MZDY2019 8.0.0.8
(19.11.2019)

Aktualizačný súbor mzd_a8008.zip na stiahnutie (2 535 kB) požadovaná verzia Mzdy2019 v8.0.0.7.

Program Mzdy2019 (v8.0.0.8)
• Vo výpočte miezd doplnená úľava na odvodoch pre sociálne poistenie z 14.platu vyplateného za mesiac november v mesiaci december.
• Pri kontrole aktualizácií upravený odkaz na novú internetovú stránku KEO - Mzdy.

Informácie o podmienkach pre oslobodenie 14.platu od dane a odvodov sa nachádzajú v Dok14Plat.pdf.

MZDY2019 8.0.0.7
(26.08.2019)

Aktualizačný súbor mzd_a8007.zip na stiahnutie (2 532 kB) požadovaná verzia Mzdy2019 v8.0.0.6.

Program Mzdy2019 (v8.0.0.7)
• Vo výpočte miezd doplnená kontrola rozpočtového členenia pracovného pomeru na číselník.
• Nové platové tarify pedagogických zamestnancov od 01.09.2019.
• Nový tarifný kalkulátor na prepočet zvýšenia tarify podľa započítanej praxe od 01.09.2019.
• Tarifné stupnice a aktualizované znenie zákona č.553/2003 Z.z. v bodoch nájdete v časti (Príručky a návody).

MZDY2019 8.0.0.6
(30.05.2019)

Aktualizačný súbor mzd_a8006.zip na stiahnutie (2 532 kB) požadovaná verzia Mzdy2019 v8.0.0.5.

Program Mzdy2019 (v8.0.0.6)
• Vo výpočte miezd zrušená kontrola 13.platu na výšku priemernej mesačnej mzdy (nahradené sumou 500 Eur).

MZDY2019 8.0.0.5
(09.05.2019)

Aktualizačný súbor mzd_a8005.zip na stiahnutie (2 654 kB) požadovaná verzia Mzdy2019 v8.0.0.4.

Program Mzdy2019 (v8.0.0.5)
•Vo výpočte miezd opravená kontrola a upozornenie na výšku daňového bonusu pre deti do 6 rokov (44.34Eur). 
• Doplnená kontrola a upozornenie na výšku daňového bonusu pre deti nad 6 rokov (22.17Eur).
• Oprava tlačovej zostavy Potvrdenia o podaní mesačného prehľadu o dani zo závislej činnosti.
• Aktualizované rozpočtové zaradenie mzdových zložiek v číselníku mzdových zložiek (Príručky a návody).

Upozornenie!
Prekontrolujte si svoj číselník mzdových zložiek podľa vzorového číselníka.

MZDY2019 8.0.0.4
(10.04.2019)

Aktualizačný súbor mzd_a8004.zip na stiahnutie (2 738 kB) požadovaná verzia Mzdy2019 v8.0.0.2.

Program Mzdy2019 (v8.0.0.4)
• Do výpočtu miezd doplnená zostava rozpočtového členenia podľa zdrojov.
• Do výpočtu miezd doplnená kontrola na výšku daňového bonusu pre deti do 6 rokov.
• Do formulára rodinných príslušníkov doplnený vypočítavaný vek osoby.
• Návrat do minulých období povolený len za aktuálny rok.

MZDY2019 8.0.0.3
(06.03.2019)

Aktualizačný súbor mzd_a8003.zip na stiahnutie (2 738 kB) požadovaná verzia Mzdy2019 v8.0.0.2.

Program Mzdy2019 (v8.0.0.3)
• Opravený prepočet počtu mesiacov pre nepravidelný príjem kratší ako 30 dní.

MZDY2019 8.0.0.2
(28.02.2019)

Aktualizačný súbor mzd_a8002.zip na stiahnutie (10 622 kB) požadovaná verzia Mzdy2019 v8.0.0.0.

Program Mzdy2019 (v8.0.0.2)
• Internetové tlačivo pre ročné hlásenie dane zo závislej činnosti. Nápočet údaja dátumu narodenia v prílohe len ak nie je doplnené RČ.
• Verifikovaný export výkazu pre pre ročné hlásenie dane zo závislej činnosti.
• Aktualizované potvrdenie o dani zo závislej činnosti pre rok 2018 o r13 (ubytovanie). Doplnený nápočet do r06 MZ kódy 045 5, 045 6, 045 7.
• Doplnené potvrdenie o dani zo závislej činnosti pre rok 2019. Nápočet do r09 MZ kód 045 8.
• Aktualizovaný číselník mzdových zložiek o MZ kód 045 8 Príspevok na rekreáciu (max.275 Eur).

MZDY2019 8.0.0.1
(05.02.2019)

Aktualizačný súbor mzd_a8001.zip na stiahnutie (3 589 kB) požadovaná verzia Mzdy2019 v8.0.0.0.

Program Mzdy2019 (v8.0.0.1)
• Upravená zostava mesačného prehľadu o dani zo závislej činnosti (elektronické tlačivo).
• Verifikovaný export výkazu pre mesačný prehľad dane zo závislej činnosti.
• Opravený prepočet odvodu na ZP za zamestnávateľa pre PP 81 a 82.

MZDY2019 8.0.0.0
(24.01.2019)

Aktualizačný súbor mzd_a8000.zip na stiahnutie (16 029 kB) požadovaná verzia Mzdy2018 v7.0.0.6.

Program Mzdy2019 (v8.0.0.0)
• Aktualizované tarifné stupnice zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme platné od 01.01.2019.
• Rozpočtové členenie doplnené o položky pre kapitolu (Kp) a vlastné rozlíšenie rozpočtu (Roz).
• Aktualizovaný časový fond pre rok 2019.
• Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 (zmenený formulár).
• Žiadosť o vykonanie RZ za rok 2018 (zmenený formulár).
• Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch (zmenený formulár).
• Potvrdenie o zaplatení dane (zmenený formulár).
• Hlásenie o vyúčtovaní dane (zmenený formulár).
• Prehľad o preddavkoch na daň zo závislej činnosti (zmenený formulár).
• Zoznam pracovných pomerov doplnený o kódy 61, 62 (vymenovanie) a 81, 82 (volený) pre opakované vymenovanie alebo zvolenie do funkcie.
• Číselník mzdových zložiek doplnený o kód MZ=480, Názov=Daňový bonus na zaplatené úroky.
• Upravená karta pracovného pomeru, rozšírenie údajov pre štatistiku.
• Nepravidelný príjem je možné rozpočítavať aj mimo aktuálny rok maximálne v rozsahu 12 mesiacov.
• V module pre štatistiku doplnený nápočet do formulára Škol 1-04. 
• Základná tarifná stupnica pedagogických zamestnancov platná od 01.01.2019 zvýšená o 10%.
• Tarifný kalkulátor rozšírený prepočet na 40 rokov praxe. 

Upozornenie!
Ku dňu vydania úvodnej verzie programu pre rok 2019 nie sú k dispozícii elektronické formuláre k daňovým výkazom (Mesačný prehľad, Ročné hlásenie). Načítanie importných XML súborov elektronických výkazov preto nemohlo byť overené!

Ďalšie informácie a popis inštalácie programu nájdete v časti Príručky a návody.

MZDY2018 7.0.0.6
(15.10.2018)

Aktualizačný súbor mzd_a7006.zip na stiahnutie (2 529 kB) požadovaná verzia Mzdy2018 v7.0.0.5.

Program Mzdy2018 (v7.0.0.6)
• Pri použití MZ kód 602 - Materská dovolenka sa pri výpočte miezd v prílohe výkazu pre SocPo aktualizujú údaje pre kalendárne dni vylúčených dôb, t.j. Dátum od - do a údaj Trvá.
• Upravené načítavanie údajov do ELDP.

MZDY2018 7.0.0.5
(31.07.2018)

Aktualizačný súbor mzd_a7005.zip na stiahnutie (4 177 kB) požadovaná verzia Mzdy2018 v7.0.0.4.

Program Mzdy2018 (v7.0.0.5)
• Aktualizovaný zoznam pracovných pomerov, kódy 46-49 Dohoda o vykonaní práce VP (odvodová výnimka), kódy 55-59 Dohoda o pracovnej činnosti (odvodová výnimka).
• Aktualizovaný prepočet miezd pre kódy 46-49 a 55-59
• Výkaz Práca 2-04, riadok R11 doplnený nápočet pre 13. a 14.plat.

Ďalšie informácie o dohodách nájdete v časti Príručky a návody - dohody.pdf.

MZDY2018 7.0.0.4
(02.07.2018)

Aktualizačný súbor mzd_a7004.zip na stiahnutie (2 559 kB) požadovaná verzia Mzdy2018 v7.0.0.3.

Program Mzdy2018 (v7.0.0.4)
• Tlač výplatnej listiny doplnená o tlač bez výplaty na účet.
• Aktualizovaný export výkazu pre SocPo platný od 01.07.2018.

Upozornenie!
Z dôvodu zavedenia odvodovej výnimky pre dôchodcov - dohodárov budú od 01.07.2018 preklasifikované druhy pracovných pomerov kódy:
   46..49 - Dohoda o VP na Dohoda o VP (odvodová výnimka),
   56..59 - Dohoda o PČ na Dohoda o PČ (odvodová výnimka).
Od 01.07.2018 nepoužite tieto kódy pre dohody bez odvodovej výnimky!

MZDY2018 7.0.0.3
(29.05.2018)

Aktualizačný súbor mzd_a7003.zip na stiahnutie (13 143 kB) požadovaná verzia Mzdy2018 v7.0.0.0.

Popis aktualizácie na stiahnutie - mzd_a7003.pdf

Program Mzdy2018 (v7.0.0.3)
• Nové mzdové zložky pre 13. a 14. plat.
• Nové mzdové zložky pre príplatky od 01.05.2018.
• Aktualizovaný výpočet miezd pre nové mzdové zložky.

MZDY2018 7.0.0.2
(13.04.2018)

Aktualizačný súbor mzd_a7002v.zip na stiahnutie (13 143 kB) požadovaná verzia Mzdy2018 v7.0.0.2.

Program Mzdy2018 Štatistika (v7.0.0.2)
• Aktualizovaný výkaz Práca 2-04 pre rok 2018.

MZDY2018 7.0.0.2
(12.03.2018)

Aktualizačný súbor mzd_a7002.zip na stiahnutie (9 100 kB) požadovaná verziaMzdy2018 v7.0.0.0.

Program Mzdy2018 (v7.0.0.2)
• Doplnená informatívna zostava Rozpočtové členenie miezd podľa stredisiek.
• Oprava exportu ročného zúčtovania dane do ročného hlásenia.

Upozornenie!
Prenos nevyrovnaného daňového bonusu a zamestaneckej prémie prebieha len v rámci štvrťrokov. Ďalšie informácie nájdete v časti
 Príručky a návody.

MZDY2018 7.0.0.1
(22.02.2018)

Aktualizačný súbor mzd_a7001.zip na stiahnutie (9 090 kB) požadovaná verzia Mzdy2018 v7.0.0.0.

Program Mzdy2018 (v7.0.0.1)
• Nová zostava Žiadosť o ročné zúčtovanie dane (Zoznam PP - Administratíva).
• Číselník MZ (CisM01) MZ kód 045 odstránený rozpočet.
• Upravená zostava Potvrdenie o zaplatení dane (nové tlačivo).
• Tlač prevodného príkazu na šírku, doplnená o tlač doplňujúceho údaja.