Miestne dane a poplatky

Aktuálna verzia programu

v6.99D (17.01.2023)

dan-a699d.zip

 

Miestne dane a poplatky

Programový modul Miestne dane a poplatky slúži na spracovanie miestnych daní a poplatkov podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec, sú:

  • daň z nehnuteľností (daň z pozemkov, stavieb, bytov),
  • daň za psa,
  • daň za užívanie verejného priestranstva,
  • daň za ubytovanie,
  • daň za predajné automaty,
  • daň za nevýherné hracie prístroje,
  • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
  • daň za jadrové zariadenie.

Obec podľa § 2 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V programe je možné ďalej evidovať miestny poplatok za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Medzi ostatné poplatky môžeme zaradiť vodné a stočné, ako aj ďalšie poplatky, ktoré neustanovuje zákon.

Aktualizačný súbor dan-a699d.zip na stiahnutie. Pre spracovanie zdaňovacieho obdobia 2024 je nutné mať nainštalovaný. Aktualizáciu je možné inštalovať na verziu na v6.99.

* Pokyny k prechodu na nový rok:  prechod_2024.pdf.

Dane a poplatky - spoločný modul:

* Odblokovanie voľby "Prechod na nový rok" v ponuke Číselníky a parametre a tým povolenie prechodu na obdobie 2024 .

* Nové filtre v číselníku daňovníkov a poplatníkov.

* Aktualizovaný číselník ZÚS ECB/NBS (Cis4dp01) . 

* Oprava generovania údajov pri tlači adries.  

* Kontrola existencie daní pri zrušení karty daňovníka mimo register.  

* Doplnená možnosť hromadného vyradenia daňovníkov mimo register bez dane a odvolania označenia kariet na vyradenie.  

* Aktualizácia šablóny spoločného rozhodnutia. /10.01.2024/  

* Aktualizovaný export spoločných daňových priznaní do programu Evidencia a tlač daňových priznaní. /17.01.2024/  

Výsledky kontroly inštalačného programu na výskyt vírusov na stránke VirusTotal.com:

VirusTotal_dan-a699d.pdf

Aktualizačný súbor dan-a699.zip na stiahnutie. Pre spracovanie zdaňovacieho obdobia 2023 je nutné mať nainštalovaný. Aktualizáciu je možné inštalovať na verziu v6.97 alebo na v6.98.

* Doplnok k dokumentácii programu dan-699.pdf.

* Pokyny k prechodu na nový rok:  prechod_2023.pdf.

Dane a poplatky - spoločný modul:

* Odblokovanie voľby "Prechod na nový rok" v ponuke Číselníky a parametre a tým povolenie prechodu na obdobie 2023 .

* Nové filtre v číselníku daňovníkov a poplatníkov.

* Aktualizovaný číselník ZÚS ECB/NBS (Cis4dp01) . 

* Upresnenie parametrov prevodu údajov z v6.97 do v6.99 /10.01.2023/.  

* Upresnenie kontroly pôvodnej verzie programu pred inštaláciou aktualizácie programu. /11.01.2023/.  

Miestne dane a poplatky

* Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - sadzby pre vážený a nevážený množstvový zber.

Výsledky kontroly inštalačného programu na výskyt vírusov na stránke VirusTotal.com:

VirusTotal_dan-a699.pdf

Aktualizačný súbor dan-a698.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia v6.97.  

* Doplnok k dokumentácii programu dan-698.pdf.

* Dodatočné priznanie a rozhodnutie na vyrubenie rozdielu dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

* Individuálne odôvodnenie v rozhodnutí, možnosť kopírovať text odôvodnenia do ďalších rozhodnutí hromadne.

* Možnosť vložiť platobný QR kód PAY by square do rozhodnutí na vyrubenie miestnych daní a poplatkov a faktúr za vodné a stočné ako aj pečiatku a podpis.

* Vedľa dátumu vyrubenia a nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia možnosť evidovania dátumu doručenia rozhodnutia. Tlačové zostavy Predpisový zoznam v programe Daň z nehnuteľností a Predpisy daní a poplatkov v programe Miestne dane a poplatky je možné filtrovať aj podľa dátumu doručenia rozhodnutia.

* Aktualizovaný formulár vyrubenia dane za ubytovanie podľa §41d ods. 3. zákona 582/2004 Z. z. paušálne na celý rok.

* Možnosť vyrubenia dane alebo poplatku za predchádzajúce roky v Miestnych daniach ako dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje.

* Parametre spoločných rozhodnutí rozšírené o nové údaje: „kontrolovať správnosť súčtových údajov pri tlači rozhodnutí“ a „označenie druhu pozemku v rozhodnutí ako v daňovom priznaní“.

 Aby bolo možné vložiť do rozhodnutí a faktúr QR kód, vlastné odôvodnenie, pečiatku a(lebo) podpis, boli doplnené do programu nové šablóny týchto tlačových zostáv pre rok 2022. Predchádzajúce šablóny z verzie v6.97 Vám program neprepíše, len pre rok 2022 už ich nebude používať. Keď ste mali vo verzii v6.97 v šablóne rozhodnutí zmenený text, napr. ďalšie číslo účtu alebo číslo dodatku k VZN alebo inú zmenu, tieto zmeny nová šablóna nebude obsahovať, je potrebné ich vložiť znova.

Ak chcete vložiť QR kód, pečiatku, podpis do rozhodnutí, okrem aktualizácie programu na v6.98 je potrebné aktualizovať aj Tlačový manažér FandPrinter na verziu v3.0.0.0.

Aktualizačný súbor dan-a697.zip na stiahnutie. Pre spracovanie zdaňovacieho obdobia 2022 je nutné mať nainštalovaný. Požadovaná verzia v6.96.

Dane a poplatky - spoločný modul:

* Odblokovanie voľby "Prechod na nový rok" v ponuke Číselníky a parametre a tým povolenie prechodu na obdobie 2022 .

Daň z nehnuteľností

* Do tlačovej zostavy „Predpisový zoznam“ doplnený nový filter podľa dátumu vyrubenia alebo dátumu nadobudnutia  právoplatnosti.

Miestne dane a poplatky

* Do tlačovej zostavy „Predpisy daní a poplatkov“ doplnený nový filter podľa dátumu vyrubenia alebo dátumu nadobudnutia právoplatnosti.

Vodné a stočné

* Pôvodná tlačová zostava „Zoznam všetkých predpisov“ nahradená vo verzii v6.96 vrátená do programu pod názvom „Zoznam predpisov - starý“.

Pokyny k prechodu na nový rok:  dan-697.pdf.

v6.96 (28.12.2020)

Aktualizačný súbor dan-a696.zip na stiahnutie. Pre spracovanie zdaňovacieho obdobia 2021 je nutné mať nainštalovaný. Požadovaná verzia min. v6.94.

Dane a poplatky - spoločný modul:

* Odblokovanie voľby "Prechod na nový rok" v ponuke Číselníky a parametre a tým povolenie prechodu na obdobie 2021 .

Ostatné poplatky, Vodné a stočné:

* Tlačová zostava "Zoznam všetkých predpisov" zosúladená s rovnomennou zostavou v základnej ponuke daní a poplatkov a v ostatných podriadených moduloch.

Pokyny k prechodu na nový rok:  dan_696.pdf.

Program expiroval":" Keď pri štarte Windows resp. pri spustení programu FandPrint sa zobrazí upozornenie "Program expiroval" znamená, že nemáte aktualizovaný Tlačový manažér FandPrint. Aktuálnu verziu programu v2.2.0.0 nájdete na adrese https://keo.sk/tlacovy-manazer-fand-print/#FandPrint.

v6.95 (24.03.2020)

Aktualizačný súbor dan-a695.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia v6.94.

Dane a poplatky - spoločný modul:

* Doplnený zápis o prevzatí rozhodnutia / výzvy (Shift+F2). Zápis s miestom pre podpis je možné tlačiť na výšku aj na šírku.

* Doplnený export rozhodnutí a výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku (Shift+F2) a pre výzvy aj (Shift+F4).

* Preprogramovaný export spoločných daňových priznaní. Export je možné spustiť už len z ponuky „Spoločné daňové priznania“ pomocou (Shift+F10).

Miestne dane a poplatky:

* Do potvrdenia o zaplatení dane / poplatku program doplní aj zoznam osôb, za ktoré osoby poplatok za odpad bol vyrubený.

* Doplnená tlačová zostava opis evidencie psov (Shift+F6).

Daň z nehnuteľností:

* Do karty dane z pozemkov doplnený údaj „KN“ pre rozlíšenie do ktorého registra parcela patrí (CKN alebo EKN). Pre parcely registra E je možné zadať aj číslo pôvodného katastrálneho územia „CPU“.

v6.94 (08.01.2020)

Aktualizačný súbor dan-a694.zip na stiahnutie. Pre spracovanie zdaňovacieho obdobia 2020 je nutné mať nainštalovaný. Požadovaná verzia min. v6.92.

Dane a poplatky - spoločný modul:

* Odblokovanie voľby "Prechod na nový rok" v ponuke Číselníky a parametre a povolenie prechodu na rok 2020.

* Tlačová zostava "Zoznam predpisov" rozšírený o filter podľa stavu úhrady (neuhradené / uhradené / preplatky).

* Aktualizovaný kalendár sviatkov do 31.12.2022.

* Doplnený export daňovníkov do *.csv.

Daň z nehnuteľností:

* Kontrola dátumu vzniku a zániku daňovej povinnosti zaradená do kontrolných zostáv a prechodu na nový rok.

* Oprava označenia právneho vzťahu pri exporte príloh daňového priznania.

Pokyny k inštalácii a k prechodu na nový rok:  keo_2001.pdf.

Export výkazu o dani z nehnuteľností za rok 2019:  DznExp_KEO.pdf.

v6.93 (18.02.2019)

Aktualizačný súbor dan-693-2.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia v6.92. Popis zmien.

v6.92 (09.01.2019)

Aktualizačný súbor dan-692.zip na stiahnutie. Popis zmien.

v7.40 (20.11.2018)

Základný modul KEO-DOS na stiahnutie. Pre licencie na rok 2019 je nutné mať NAINŠTALOVANÝ!!!

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!