Miestne dane a poplatky

Aktuálna verzia programu

v6.94 (08.01.2020)

dan-a694.zip

 

Miestne dane a poplatky

Programový modul Miestne dane a poplatky slúži na spracovanie miestnych daní a poplatkov podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec, sú:

  • daň z nehnuteľností (daň z pozemkov, stavieb, bytov),
  • daň za psa,
  • daň za užívanie verejného priestranstva,
  • daň za ubytovanie,
  • daň za predajné automaty,
  • daň za nevýherné hracie prístroje,
  • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
  • daň za jadrové zariadenie.

Obec podľa § 2 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V programe je možné ďalej evidovať miestny poplatok za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Medzi ostatné poplatky môžeme zaradiť vodné a stočné, ako aj ďalšie poplatky, ktoré neustanovuje zákon.

v6.94 (08.01.2020)

Aktualizačný súbor dan-a694.zip na stiahnutie. Pre spracovanie zdaňovacieho obdobia 2020 je nutné mať nainštalovaný. Požadovaná verzia min. v6.92.

Dane a poplatky - spoločný modul:

* Odblokovanie voľby "Prechod na nový rok" v ponuke Číselníky a parametre a povolenie prechodu na rok 2020.

* Tlačová zostava "Zoznam predpisov" rozšírený o filter podľa stavu úhrady (neuhradené / uhradené / preplatky).

* Aktualizovaný kalendár sviatkov do 31.12.2022.

* Doplnený export daňovníkov do *.csv.

Daň z nehnuteľností:

* Kontrola dátumu vzniku a zániku daňovej povinnosti zaradená do kontrolných zostáv a prechodu na nový rok.

* Oprava označenia právneho vzťahu pri exporte príloh daňového priznania.

Pokyny k inštalácii a k prechodu na nový rok:  keo_2001.pdf.

Export výkazu o dani z nehnuteľností za rok 2019:  DznExp_KEO.pdf.

v6.93 (18.02.2019)

Aktualizačný súbor dan-693-2.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia v6.92. Popis zmien.

v6.92 (09.01.2019)

Aktualizačný súbor dan-692.zip na stiahnutie. Popis zmien.

v7.40 (20.11.2018)

Základný modul KEO-DOS na stiahnutie. Pre licencie na rok 2019 je nutné mať NAINŠTALOVANÝ!!!

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!