Tlačový manažér (FandPrn), Evidencia a tlač daňových priznaní

Doplnky k programu KEO-DOS

Tlačový manažér 

FandPrinter v3.0.0.0 [10.05.2022] - prn3000.zip , príručka k programu 


FandPrinter v2.3.0.0 [23.02.2021] - PRN2300.zip , popis zmien 


FandPrinter v2.2.0.0 [24.02.2020] - PRN2200.zip


FandPrinter v2.1.0.2 [18.02.2019] - PRN2102.zip

 

Dane a poplatky

Evidencia a tlač spoločných daňových priznaní k miestnym daniam - dprizn_1200.zip (17.1.2024)

POPIS ZMIEN

Programový modul DPrizn slúži pre evidenciu a tlač spoločných daňových 
priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a 
k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov. Programový modul tvorí nadstavbu informačného systému KEO, 
ale je plne funkčný a použiteľný aj samostatne. 
Zmeny a úpravy verzie 1.2.0.0 zo dňa 17.01.2024
-----------------------------------------------------
1/ Doplnené nové formuláre daňových priznaní platné od 1.9.2023.
2/ Zmena štruktúry databázy, prevod údajov z v1.1 na verziu v1.2.

Zmeny a úpravy verzie 1.1.0.0 zo dňa 30.01.2015 ----------------------------------------------------- 1/ Doplnené nové formuláre daňových priznaní platné pre rok 2015. 2/ Zmena štruktúry databázy, prevod z v1.0 na verziu v1.1. Zmeny a úpravy verzie 1.0.0.3 zo dňa 21.02.2014 ----------------------------------------------------- 1/ Oprava adresy trvalého pobytu / sídla na tlačovej zostave I. oddielu FO/PO. Zmeny a úpravy verzie 1.0.0.1 zo dňa 31.01.2014 ----------------------------------------------------- 1/ Doplnená kontrola kódu obce pri importe údajov z KEO-DOS. Zmeny a úpravy verzie 1.0.0.1 zo dňa 27.01.2014 ----------------------------------------------------- 1/ Doplnený export zostáv do PDF. Zmeny a úpravy verzie 1.0.0.0 zo dňa 24.01.2014 ----------------------------------------------------- 1/ Základná verzia programu.

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!