Účtovníctvo pre obce a školy - Ropo

Aktuálna verzia programu

v1.9.0.1 (05.09.2022)

uct-a1901.zip

 

Programový modul je súčasťou informačného systému KEO pre Win32. Informácie o starších verziách a staršie aktualizačné súbory sa nachádzajú v časti Staršie verzie. Návody na používanie a doplňujúca dokumentácia je v časti Príručky a návody.

Účtovníctvo pre obce a školy v jednom komplexnom balíku

Špecializujeme sa na komplexné zabezpečenie ekonomických balíkov pre obce a školy, ktoré zjednodušia a sprehľadnia všetky ekonomické úkony týchto rozpočtových organizácií. Náš účtovný program pre obce a školy predstavuje komplex všetkých účtovných náležitostí, ktoré vyplývajú zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ďalej už len “zákon”. Do programu sme implementovali množstvo vylepšení, ktoré robia účtovanie jednoduchšie a rýchlejšie. Na všetky zákonné povinnosti sme mysleli aj za vás a tak vám vo vašom účtovníctve obce a školy nebude chýbať ani jedna povinná položka.

Podvojné účtovníctvo pre obce a školy

Zákon ustanovuje, že rozpočtové organizácie akými sú obec a škola sú právnické osoby, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva, ktorého predmetom je účtovanie o:

  1. stave a pohybe majetku,
  2. stave a pohybe záväzkov,
  3. rozdiele majetku a záväzkov,
  4. výnosoch,
  5. nákladoch,
  6. príjmoch,
  7. výdavkoch,
  8. výsledku hospodárenia.

Zložitosť účtovníctva pre obce a školy robíme zrozumiteľným pre každodenné účtovanie

Účtovníctvo pre obce a školy sa riadi navyše opatreniami Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007, ktoré ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre tieto rozpočtové organizácie. Rámcová účtová osnova obsahuje usporiadanie účtových tried alebo syntetických účtov na účtovanie účtovných prípadov, ich číselné a slovné označenie a podsúvahové účty. Následne toto usporiadanie rešpektuje požiadavky na zostavenie účtovnej závierky. A v súlade s účtovou osnovou je účtovná jednotka povinná zostaviť na každý rok účtový rozvrh, v ktorom sú uvedené syntetické účty a analytické účty potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov. Všetko, čo si účtovanie vo vašej obci, či škole vyžaduje zabezpečujeme s maximálnym zameraním na vašu efektívnosť práce a dokonalý prehľad v účtovných dokumentoch. Účtujte efektívne, účtujte s nami.

Zdroj: Zákon o účtovníctve, č. 431/2002 Z. z. . v zmysle neskorších predpisov

v1.9.0.1

Aktualizačný súbor uct-a1901.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia v1.9.0.0.

05.09.2022 (akt. 2022-05)

1. Aktualizovaný číselník (zdroje financovania).

2. Zapracované 5 centové zaokrúhľovanie do pokladne aj so zaúčtovaním. V základných nastaveniach je potrebné nastaviť predvolené účty na zaokrúhľovanie nákladov a výnosov (záložka /Ostatné).

3. Do evidencie pokladničných dokladov a faktúr doplnené ďalšie triediace údaje.

4. Do zálohovania a obnovy údajov zapracovaná kontrola tabuliek.

5. Doplnená nová zostava Obratovej predvahy na šírku.

6. Pred tlačou denníka nastavená predvolená zostava na tlač: Účtovné a rozpočtové záznamy – na šírku.

7. Nová zostava pri ročnej závierke Tlač hlavnej knihy – Závierkové operácie (zostava je nahradená predošlými zostavami hlavnej knihy za 13. a 14. obdobie).

8. Číslovanie pokladničných kníh do čísla 45 (doteraz 49).

v1.9.0.0

Aktualizačný súbor uct-a1900.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia v1.8.0.0.

UPOZORNENIE
Pred skončením inštalácie sa spustí Reinštalácia údajov v1.8 => v1.9, ktorý môže trvať niekoľko minút!
Úspešné ukončenie program zahlási správou: Reinštalácia dokončená - ÚSPEŠNE!

24.03.2022

1. Do FaP a DoP doplnené nové údaje Číslo objednávky a Číslo zmluvy. Číslo objednávky je možné prevziať z evidencie objednávok. Tieto údaje sú zobrazené aj pri exporte faktúr.

2. Na zostave opisu denníka možnosť ďalšieho filtrovania účtovných záznamov (všetky, nerozpočtované, rozpočtované). V prípade výberu nerozpočtovaných záznamov sa zobrazia len účtovné zápisy, ku ktorým nebol účtovaný rozpočet.

3. Na konci zostavy opisu denníka možnosť zobrazenia finančnej kontroly.

4. Nová zostava opisu faktúr na šírku. Táto zostava obsahuje aj stĺpec Popis na web.

5. V denníkoch možnosť tlače aktuálneho účtovného zápisu a aktuálneho účtovného dokladu (pravé tlačidlo myši). Na konci týchto zostáv možnosť zobrazenia finančnej kontroly.

6. Do evidencie objednávok zapracovaný export a import dokladov z druhého počítača.

7. Do zostáv rozpočtových opatrení doplnená možnosť zobrazenia všetkých položiek rozpočtu (doteraz len položky, na ktorých nastala zmena).

8. Pri exportoch a importoch v celom module zapracované uloženie naposledy použitých ciest ku súborom.

9. Pri tlači finančnej kontroly možnosť preškrtnutia slovného spojenia ("nie je"). Túto vlastnosť je možné nastaviť cez voľbu /Nastavenia /Základné nastavenia /záložka Ostatné tlačidlo Úprava textu (parameter pod textom). Predvolene tento parameter nie je zaškrtnutý.

10. Zrýchlenie uloženia záznamov do denníka (trigger).

11. Mierna úprava príjmu údajov z DCOM. Zmena sa týka udalosti, keď bol server DCOM reštartovaný a tesne pred tým bola požiadavka odoslaná. V tomto prípade program vyzve používateľa na zrušenie svojej požiadavky a opakovanie odoslania.

12. Mierna úprava exportu SEPA platieb.

v1.8.0.8

07.12.2021 (akt. 2021-08)

1. Aktualizovaný číselník (zdroje financovania).

v1.8.0.7

25.11.2021

1. Aktualizovaný číselník (zdroje financovania).

v1.8.0.6

11.11.2021 (akt. 2021-07)

1. Aktualizované číselníky (ekonomické členenie a povolené kombinácie).

2. V číselníku ekonomického členenia v zozname doplnený nový stĺpec Povolené pri druhu rozpočtu. Tento údaj ukazuje pri ktorom druhu rozpočtu je povolené danú položku používať.

3. Zmena na formulári objednávky. Maximálny počet riadkov položky Text hore zvýšený na 10 (doteraz 4) [24.05.2021].

4. Oprava zobrazenia zostavy Rozpočet – Plnenie – Príjmy - Typ. Zostava sa nezobrazovala [16.04.2021].

5. Zmeny na formulári Zálohovanie a obnova. Rýchlejšia obnova údajov. Povolený manuálny vstup do niektorých položiek (napr. adresár alebo súbor bezpečnostnej kópie) [15.02.2021].

6. Zmeny na formulári Reindexácie údajov. Možnosť výberu organizácie/i na reindexáciu [15.02.2021].

7. Zmeny na formulári Správy databáz. Povolený manuálny vstup do položky adresára databáz [15.02.2021].

v1.8.0.5

08.02.2021

1. Oprava chyby inicializácie programu. Chyba sa prejavila pri otváraní účtovných výkazov (správa “Na inicializáciu novej verzie modulu ÚČTOVNÍCTVA, je potrebné spustiť tento modul !”).

05.02.2021

1. Aktualizované číselníky rozpočtu (zdroje). Neplatné záznamy boli odstránené.

2. V denníku na formulári účtovania zobrazenie informačnej ikonky pri účtovaní faktúr, dobropisov a pokladničných dokladov. Umiestnením kurzora na túto ikonku sa zobrazia informácie o danom doklade.

3. Všetky odkazy v programe prispôsobené na novú web stránku keo.sk.

4. Pre organizácie s DPH nová štruktúra kontrolného výkazu platná od roku 2021. K tomu prispôsobené aj dobropisy, kde sa pridala položka Nevymožiteľná pohľadávka.

v1.8.0.4

11.12.2020

1. Oprava miery zobrazenia niektorých tlačových zostáv na hodnotu 100% ( napr. poklad. doklad, faktúra).

2. Do adresára programu pridaný podporný súbor pre operačné systémy Windows Server.

07.12.2020

1. Pri tlači zoznamu faktúr oprava filtrovania.

2. Pri nových klientoch oprava ponúkaného úvodného obdobia.

03.12.2020 (akt. 2020-08)

1. Do formulára stavov a pohybov na účtoch (voľba /Rozvrh /Stavy a pohyby na účtoch) pod tabuľku pohybov pridané tlačidlo Prezerať. Týmto tlačidlom je možné zobraziť kompletný účtovný doklad z denníka.

2. Do formulára stavov a pohybov na rozpočtových položkách (voľba /Rozpočet /Stavy a pohyby na položkách) pod tabuľku pohybov pridané tlačidlo Prezerať. Týmto tlačidlom je možné zobraziť kompletný účtovný doklad z denníka.

3. Do tabuľky úprav rozpočtu pridaná kontrola dátumu zmeny, ktorá by mala byť z aktuálneho mesiaca.

4. Do voľby /Tlač a záložku /Denníky pridaná nová tlačová zostava Prehľad podľa účtov – Vybraný účet. Zostava obsahuje všetky doklady z denníka, ktoré sa týkajú daného účtu za vybrané obdobie.

5. Drobná zmena na formulári Parametrov tlače faktúr a dobropisov. Pridanie parametra Úhrady/Zostatky do konca roka. Zaškrtnutím tohto parametra zostava bude obsahovať aktuálne úhrady a zostatky ku koncu roka (totály), v opačnom prípade len do vybraného obdobia DO.

6. Aktualizované číselníky rozpočtu (zdroje).

v1.8.0.3

25.09.2020

1. Oprava na formulári importu bankových výpisov. Rýchlejšie ukladanie zaúčtovania jednotlivých riadkov.

04.06.2020

1. Používateľom importu údajov zo servera DCOM doplnená možnosť vylúčenia vybranej pokladne DCOM z príjmu (voľba /Nastavenia /Základné nastavenia /DCOM). Využívať sa to môže napr. pri úhradách vzájomného zápočtu, ktoré je možné v DCOMe evidovať v inej pokladni.

2. Na formulári importu údajov zo servera DCOM úprava časov vytvorenia a spracovania požiadavky.

3. V knihe DAP drobná grafická úprava na zozname prijatých dokladov.

26.11.2019 (akt. 2019-11)

1. Aktualizácia číselníkov rozpočtu (zdroje).

25.11.2019

1. Pri tlači kont rozpočtu doplnená možnosť tlače sumára.

2. Pri pokladničnom doklade upravená možnosť výberu osoby.

3. Pri používateľských zostavách rozpočtu je možné vybrať na tlač aj zostavu, na ktorej sa nachádza stĺpec zostatkov (zostava na šírku).

4. Pri evidencii objednávok program odteraz predvolene zobrazuje objednávky aj za predchádzajúce mesiace.

5. Import bankových výpisov - Poradie riadkov v súbore xml nesúhlasí s riadkami na papierovom výpise. Sú dve riešenia: Pri importe súboru je možné priamo v tabuľke výpisu (tlačidlami hore/dole v prvom stĺpci) upraviť poradie riadkov v rámci jedného dňa (za predpokladu, že papierová forma výpisu už je k dispozícii). Druhé riešenie je (po zaúčtovaní) upraviť poradie riadkov priamo v denníku (pravé tlačidlo myši - Posun ...) v rámci jedného dokladu.

6. Import údajov zo servera DCOM - Doteraz sa odoslanie požiadavky na údaje, vypracovanie údajov a samotný príjem údajov uskutočnilo v jednej fáze a muselo prebehnúť do troch minút. Často tento čas server DCOM nestíhal a používateľovi vracal chybovú správu: Žiadna odozva zo servera. Odteraz sú tieto činnosti oddelené od seba. Najskôr sa odošle požiadavka. Pokiaľ server vypracuje odpoveď, používateľ môže hoci aj ukončiť program a robiť inú prácu. Po uplynutí pár minút (niekedy viac) a otvorení tej istej voľby, tlačidlom Prijať odpoveď prijme údaje a po uložení spracuje ich. V prípade, že odpoveď zatiaľ nebola spracovaná, voľbu je potrebné spustiť neskôr. Týmto spôsobom sa používateľ oveľa skôr dostane ku svojím údajom, než to bolo doteraz.

7. V saldokonte opravená chyba pri hľadaní (Invalid argument).

8. Oprava ukladania export súborov pre RIS-SAM. Za určitých okolností program neponúkol správny názov súboru csv [v1.802_01.10.2019].

9. Drobná úprava zaokrúhľovania faktúr [v1.802_29.07.2019].

10. Na formulári prijatých faktúr a dobropisov upozornenie na duplicitu VS od toho istého dodávateľa.

v1.8.0.2

10.06.2019

1. Oprava zostavy zoznamu faktúr a dobropisov. Program odteraz zobrazuje úhradu a zostatky na faktúrach ku koncu vybraného mesiaca (obdobie DO vo výbere). Doteraz to boli za všetky obdobia. Tým pádom sa výsledná suma presne zhoduje so sumou na zostave saldokonta a so zostatkom na saldokontných účtoch ku koncu vybraného obdobia.

2. Drobná oprava na zostave Saldokonta.

3. Pre organizácie s DPH oprava zaradenia vystavenej faktúry do kontrolného výkazu. Pri obyvateľoch (obchodný partner, ktorý nemá DIČ) program faktúru zaradí do KV D2 (ako pred v1.801).

v1.8.0.1

22.05.2019

1. Pred tlačou plnenia rozpočtu možnosť nastavenia tlače bez nulových riadkov (položky rozpočtu, ktorých schválená a upravená hodnota je nulová a nie je žiadne plnenie).

2. Aktualizovaný číselník rámcovej osnovy.

3. Pre organizácie s DPH oprava zaradenia vystavenej faktúry do kontrolného výkazu. Pri obyvateľoch (obchodný partner, ktorý nemá DIČ) program faktúru zaraďuje odteraz do KV A1 (doteraz nesprávne KV D2).

v1.8.0.0

Aktualizačný súbor ucto1800b.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia v1.7.0.0.

UPOZORNENIE
Pred skončením inštalácie sa spustí Reinštalácia údajov v1.7 => v1.8, ktorý môže trvať niekoľko minút!
Úspešné ukončenie program zahlási správou: Reinštalácia dokončená - ÚSPEŠNE!

28.02.2019

1. Opravený import bankových výpisov. Vo verzii zo dňa 26.02 písalo chybu pri načítaní súboru.

26.02.2019 (akt. 2019-05)

1. Upravený text finančnej kontroly. Zmenšené písmo. Používateľ tento text môže ďalej upraviť aj cez voľbu /Základné nastavenia (záložka /Ostatné /Finančná kontrola tlačidlo Úprava textu).

2. V celom programe zvýšený počet charakterov na údaje meno a priezvisko osôb (odteraz 40, doteraz 30).

3. V číselníku obchodných partnerov doplnená možnosť evidencie prevádzok. Do prevádzky sa uvádza osoba a adresa. Kľúčovým údajom je Kód prevádzky, ktorý sa čísluje od 1. Pri vytváraní faktúr/dobropisov sa príslušná prevádzka vyberie po doplnení identifikačného čísla organizácie (podobne ako bankový účet). Pri tlačových zostavách faktúr a dobropisov sa tieto prevádzky osobitne vyhodnocujú (faktúry podľa obchodných partnerov, inventarizácia, upomienky, saldokonto).

4. Pri objednávkach možnosť tlače aj s finančnou kontrolou (implicitne Zapnuté, možnosť vypnutia cez /Nastavenia /Základné parametre). Opakovanie tlače je možné previesť pravým tlačidlom na príslušnej objednávke.

5. Pri tlačových zostavách upravené výberové formuláre. Formuláre všade obsahujú zaškrtávacie tlačidlá (napr. kontá).

6. Tlač účtových a rozpočtových kont podľa údaja Typ.

7. Mierne upravený export návrhu rozpočtu pre provizórium.

8. Na formulári Stavy a pohyby na účtoch opravená tabuľka zostatkov (za istých okolností program namiesto nuly ukazoval nekorektné záporné hodnoty).

9. Na formulári Stavy a pohyby na rozpočtových položkách opravená tabuľka zostatkov (za istých okolností program namiesto nuly ukazoval nekorektné záporné hodnoty).

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!