Účtovníctvo pre obce a školy - Ropo

Aktuálna verzia programu

v2.0.0.3 (23.08.2023)

uct-a2003.zip

 

Programový modul je súčasťou informačného systému KEO pre Win32. Informácie o starších verziách a staršie aktualizačné súbory sa nachádzajú v časti Staršie verzie. Návody na používanie a doplňujúca dokumentácia je v časti Príručky a návody.

Účtovníctvo pre obce a školy v jednom komplexnom balíku

Špecializujeme sa na komplexné zabezpečenie ekonomických balíkov pre obce a školy, ktoré zjednodušia a sprehľadnia všetky ekonomické úkony týchto rozpočtových organizácií. Náš účtovný program pre obce a školy predstavuje komplex všetkých účtovných náležitostí, ktoré vyplývajú zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ďalej už len “zákon”. Do programu sme implementovali množstvo vylepšení, ktoré robia účtovanie jednoduchšie a rýchlejšie. Na všetky zákonné povinnosti sme mysleli aj za vás a tak vám vo vašom účtovníctve obce a školy nebude chýbať ani jedna povinná položka.

Podvojné účtovníctvo pre obce a školy

Zákon ustanovuje, že rozpočtové organizácie akými sú obec a škola sú právnické osoby, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva, ktorého predmetom je účtovanie o:

  1. stave a pohybe majetku,
  2. stave a pohybe záväzkov,
  3. rozdiele majetku a záväzkov,
  4. výnosoch,
  5. nákladoch,
  6. príjmoch,
  7. výdavkoch,
  8. výsledku hospodárenia.

Zložitosť účtovníctva pre obce a školy robíme zrozumiteľným pre každodenné účtovanie

Účtovníctvo pre obce a školy sa riadi navyše opatreniami Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007, ktoré ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre tieto rozpočtové organizácie. Rámcová účtová osnova obsahuje usporiadanie účtových tried alebo syntetických účtov na účtovanie účtovných prípadov, ich číselné a slovné označenie a podsúvahové účty. Následne toto usporiadanie rešpektuje požiadavky na zostavenie účtovnej závierky. A v súlade s účtovou osnovou je účtovná jednotka povinná zostaviť na každý rok účtový rozvrh, v ktorom sú uvedené syntetické účty a analytické účty potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov. Všetko, čo si účtovanie vo vašej obci, či škole vyžaduje zabezpečujeme s maximálnym zameraním na vašu efektívnosť práce a dokonalý prehľad v účtovných dokumentoch. Účtujte efektívne, účtujte s nami.

Zdroj: Zákon o účtovníctve, č. 431/2002 Z. z. . v zmysle neskorších predpisov

v2.0.0.3

Aktualizačný súbor uct-a2003.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia min. v2.0.0.0.

23.08.2023

1. Aktualizovaný číselník (zdroje financovania).

2. Pre organizácie s DPH nová štruktúra kontrolného výkazu platná od obdobia 07.2023. K tomu je prispôsobený aj kontrolný výkaz a všetky zostavy DPH.

v2.0.0.2

26.04.2023

1. V knihe prijatých faktúr a dobropisov dovolené vytvorenie dokladu s hodnotou nula. Doklad sa neúčtuje do denníka!

2. Zaúčtovanie prijatých faktúr dovolené aj na účty 325 555 a 379 555.

3. Zaúčtovanie vystavených faktúr dovolené aj na účet 378 555.

4. Kontroly pri závierkach mesiaca a roka rozšírené o kontroly obratov v denníkoch a ich porovnanie ku účtovému rozvrhu a rozpočtovej osnove.

5. Drobná interná úprava zobrazenia zoznamu faktúr a dobropisov v knihe.

6. Drobná interná úprava na likvidačnom liste.

7. Drobná úprava v správe databáz (cestu k adresáru databáz neukladalo do správneho súboru).

v2.0.0.1

08.03.2023

1. Oprava zostavy likvidačného listu. Do údaja Príkaz na úhradu možnosť doplnenia hodnoty H (hotovosť). Oprava zobrazenia IBANu.

2. V základných nastavenia v záložke Faktúra-Dobropis doplnený nový parameter (Na zostave likv.listu ...), ktorý umožňuje na likvidačný list do položky príkaz na úhradu ponúknuť výber čísla účtu, predvolený účet organizácie, hotovosť, alebo prázdny text.

v2.0.0.0

Aktualizačný súbor uct-a2000.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia v1.9.0.0.

22.02.2023 (akt. 2023-04)

UPOZORNENIE
Pred skončením inštalácie sa spustí Reinštalácia údajov v1.9 => v2.0, ktorý môže trvať niekoľko minút!
Úspešné ukončenie program zahlási správou: Reinštalácia dokončená - ÚSPEŠNE!

1. Odteraz hlavným programovým adresárom modulu ÚČTOVNÍCTVO ROPO – Od 2021 bude adresár UCTO2013\UCTO2021 (doteraz UCTO2013). Reinštaláciou sa sem preniesli údaje od roku 2021. Údaje za ostatné roky 2013-2020 sú prístupné v programe ÚČTOVNÍCTVO ROPO – Archív 2013-2020.

2. Do programu zapracovaná očakávaná skutočnosť pri rozpočtových položkách (voľba /Rozpočet /Položky ...). K tomu sú prispôsobené aj tlačové zostavy pri rozpočte na iné roky.

3. Do denníkov 54-79 zapracovaná možnosť importu odpisov z modulu KEO-Majetok (verzia min. v1.2.0.2). K tomu vytvorený aj nový číselník s názvom Predkontácie majetku (voľba /Nastavenia). Podrobnejší popis v súbore ucto_imp_odp.pdf.

4. V programe vytvorený nový číselník s názvom Osoby a podpisy. Do tohto číselníka je možné doplniť všetky osoby práve spracovanej organizácie, ktorých mená a skenované podpisy na účtovných dokladoch budú figurovať. Pri doplňovaní osoby sa určuje aj jeho prístup do dokladov. Okrem tohto prístupu v programe je potrebné najskôr nastaviť aj druhy dokladov na ktorých sa bude využívať zobrazenie podpisov (voľba /Nastavenia /Základné nastavenia záložka Podpisy). K zobrazeniu podpisov sú prispôsobené aj príslušné tlačové zostavy (doklady). Podrobnejší popis v súbore ucto_podpisy.pdf.

5. Vzhľadom na to, že zobrazenie podpisov je možné aj na finančnej kontrole, táto zostava sa musela zmeniť na pôvodnú. V prípade, že používateľ potrebuje zmeniť text na tomto doklade, úprava je možná cez voľbu /Nastavenia /Základné nastavenia a záložka Finančná kontrola.

6. Z základných nastaveniach možnosť doplnenia okrem loga organizácie aj skenovanú počiatku obce (voľba /Nastavenia /Základné nastavenia záložka Logo a pečiatka).

7. Na výstupných dokladoch, ktoré sa odosielajú obchodným partnerom zobrazenie celého názvu organizácie (50 znakov, doteraz 40).

8. Možnosť doplnenia IBANu priamo na zostave likvidačného listu.

9. Aktualizovaný číselník (zdroje financovania).

v1.9.0.2

Inštalácia tejto verzie je súčasťou inštalácie v2.0.0.0.

22.02.2023 (akt. 2023-04)

1. Záverečná archívna verzia programu prístupná z adresára UCTO2013 (odteraz UCTO2013\UCT-2013). Táto verzia obsahuje údaje za roky 2013-2020. Prístupná je v základnej ponuke KEO na ikonke ÚČTOVNÍCTVO ROPO – Archív 2013-2020.

2. Aktualizovaný číselník (zdroje financovania).

v1.9.0.1

05.09.2022 (akt. 2022-05)

1. Aktualizovaný číselník (zdroje financovania).

2. Zapracované 5 centové zaokrúhľovanie do pokladne aj so zaúčtovaním. V základných nastaveniach je potrebné nastaviť predvolené účty na zaokrúhľovanie nákladov a výnosov (záložka /Ostatné).

3. Do evidencie pokladničných dokladov a faktúr doplnené ďalšie triediace údaje.

4. Do zálohovania a obnovy údajov zapracovaná kontrola tabuliek.

5. Doplnená nová zostava Obratovej predvahy na šírku.

6. Pred tlačou denníka nastavená predvolená zostava na tlač: Účtovné a rozpočtové záznamy – na šírku.

7. Nová zostava pri ročnej závierke Tlač hlavnej knihy – Závierkové operácie (zostava je nahradená predošlými zostavami hlavnej knihy za 13. a 14. obdobie).

8. Číslovanie pokladničných kníh do čísla 45 (doteraz 49).

v1.9.0.0

Aktualizačný súbor uct-a1900.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia v1.8.0.0.

UPOZORNENIE
Pred skončením inštalácie sa spustí Reinštalácia údajov v1.8 => v1.9, ktorý môže trvať niekoľko minút!
Úspešné ukončenie program zahlási správou: Reinštalácia dokončená - ÚSPEŠNE!

24.03.2022

1. Do FaP a DoP doplnené nové údaje Číslo objednávky a Číslo zmluvy. Číslo objednávky je možné prevziať z evidencie objednávok. Tieto údaje sú zobrazené aj pri exporte faktúr.

2. Na zostave opisu denníka možnosť ďalšieho filtrovania účtovných záznamov (všetky, nerozpočtované, rozpočtované). V prípade výberu nerozpočtovaných záznamov sa zobrazia len účtovné zápisy, ku ktorým nebol účtovaný rozpočet.

3. Na konci zostavy opisu denníka možnosť zobrazenia finančnej kontroly.

4. Nová zostava opisu faktúr na šírku. Táto zostava obsahuje aj stĺpec Popis na web.

5. V denníkoch možnosť tlače aktuálneho účtovného zápisu a aktuálneho účtovného dokladu (pravé tlačidlo myši). Na konci týchto zostáv možnosť zobrazenia finančnej kontroly.

6. Do evidencie objednávok zapracovaný export a import dokladov z druhého počítača.

7. Do zostáv rozpočtových opatrení doplnená možnosť zobrazenia všetkých položiek rozpočtu (doteraz len položky, na ktorých nastala zmena).

8. Pri exportoch a importoch v celom module zapracované uloženie naposledy použitých ciest ku súborom.

9. Pri tlači finančnej kontroly možnosť preškrtnutia slovného spojenia ("nie je"). Túto vlastnosť je možné nastaviť cez voľbu /Nastavenia /Základné nastavenia /záložka Ostatné tlačidlo Úprava textu (parameter pod textom). Predvolene tento parameter nie je zaškrtnutý.

10. Zrýchlenie uloženia záznamov do denníka (trigger).

11. Mierna úprava príjmu údajov z DCOM. Zmena sa týka udalosti, keď bol server DCOM reštartovaný a tesne pred tým bola požiadavka odoslaná. V tomto prípade program vyzve používateľa na zrušenie svojej požiadavky a opakovanie odoslania.

12. Mierna úprava exportu SEPA platieb.

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!