Účtovníctvo pre obce a školy - Ropo

Aktuálna verzia programu

v2.1.0.0 (26.03.2024)

 

Programový modul je súčasťou informačného systému KEO pre Win32. Informácie o starších verziách a staršie aktualizačné súbory sa nachádzajú v časti Staršie verzie. Návody na používanie a doplňujúca dokumentácia je v časti Príručky a návody.

Účtovníctvo pre obce a školy v jednom komplexnom balíku

Špecializujeme sa na komplexné zabezpečenie ekonomických balíkov pre obce a školy, ktoré zjednodušia a sprehľadnia všetky ekonomické úkony týchto rozpočtových organizácií. Náš účtovný program pre obce a školy predstavuje komplex všetkých účtovných náležitostí, ktoré vyplývajú zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ďalej už len “zákon”. Do programu sme implementovali množstvo vylepšení, ktoré robia účtovanie jednoduchšie a rýchlejšie. Na všetky zákonné povinnosti sme mysleli aj za vás a tak vám vo vašom účtovníctve obce a školy nebude chýbať ani jedna povinná položka.

Podvojné účtovníctvo pre obce a školy

Zákon ustanovuje, že rozpočtové organizácie akými sú obec a škola sú právnické osoby, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva, ktorého predmetom je účtovanie o:

  1. stave a pohybe majetku,
  2. stave a pohybe záväzkov,
  3. rozdiele majetku a záväzkov,
  4. výnosoch,
  5. nákladoch,
  6. príjmoch,
  7. výdavkoch,
  8. výsledku hospodárenia.

Zložitosť účtovníctva pre obce a školy robíme zrozumiteľným pre každodenné účtovanie

Účtovníctvo pre obce a školy sa riadi navyše opatreniami Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007, ktoré ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre tieto rozpočtové organizácie. Rámcová účtová osnova obsahuje usporiadanie účtových tried alebo syntetických účtov na účtovanie účtovných prípadov, ich číselné a slovné označenie a podsúvahové účty. Následne toto usporiadanie rešpektuje požiadavky na zostavenie účtovnej závierky. A v súlade s účtovou osnovou je účtovná jednotka povinná zostaviť na každý rok účtový rozvrh, v ktorom sú uvedené syntetické účty a analytické účty potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov. Všetko, čo si účtovanie vo vašej obci, či škole vyžaduje zabezpečujeme s maximálnym zameraním na vašu efektívnosť práce a dokonalý prehľad v účtovných dokumentoch. Účtujte efektívne, účtujte s nami.

Zdroj: Zákon o účtovníctve, č. 431/2002 Z. z. . v zmysle neskorších predpisov

v2.1.0.0

Aktualizačný súbor uct-a2100.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia v2.0.0.0.

26.03.2024 (akt. 2024-05)

UPOZORNENIE
Pred skončením inštalácie sa spustí Reinštalácia údajov v2.0 => v2.1, ktorý môže trvať niekoľko minút!
Úspešné ukončenie program zahlási správou: Reinštalácia dokončená - ÚSPEŠNE!

1. Aktualizovaný číselník (zdroje, 26.03.2024).

2. V číselníku obchodných partnerov názov organizácie rozšírený na 50 znakov (doteraz 30). K tomu boli prispôsobené aj niektoré zostavy na tlač.

3. V rozpočtových položkách na aktuálny rok doplnené nové tlačidlá Vymazať všetky položky a Prevziať položky z roku predchádzajúceho. Význam to môže mať začiatkom roka, tesne po ročnej závierke. Tieto tlačidlá sú prístupné len dovtedy, pokiaľ denníky neobsahujú rozpočtové zápisy.

4. V rozpočtových položkách v tabuľke očakávanej skutočnosti tlačidlom Prevziať hodnoty je možné hromadne k položkám priradiť hodnoty schváleného, upraveného, alebo plnenia rozpočtu. 

5. Tabuľky zoznamu denníkov a účtovných kníh rozšírené o nové stĺpce, ktoré zobrazujú rôzne nastavenia daného denníka, alebo knihy. 

6. Pri účtovných denníkoch možnosť nastavenia predvoleného účtu na zaúčtovanie. Tento účet sa nastavuje pri vytváraní nového denníka, alebo tlačidlom Editovať pri zozname denníkov. Pri účtovaní v danom denníku a zápise účtu 221 (p.p.222,223) sa používateľovi hneď ponúkne príslušný analytický účet.

7. Pri duplikácii pokladničných dokladov, faktúr a dobropisov, možnosť duplikovať doklady aj so zaúčtovaním (pravé tlačidlo myši na doklade a výber Duplikácia dokladu a zaúčtovania). Zdrojový doklad musí byť z aktuálneho roku spracovania.

8. Pri vstupe do importu bankových výpisov ponúknutie naposledy importovaného súboru.

9. Na formulári vystavených faktúr a dobropisov sprístupnenie položky krátkej poznámky a poznámky na Web (podobne ako pri prijatých dokladoch). K tomu prispôsobené aj zostavy na tlač.

10. Do programu doplnená nová kniha: Prijaté zálohové faktúry (ZaP). V denníkoch na účtovanie ZaP sa používa účet 314555 (p.p. 051555, 052555), kde sa pridáva aj príslušný variabilný symbol ZaP. Tento účet musí byť vytvorený v účtovom rozvrhu! Po vytvorení dokladu ZaP sa platba uskutočňuje v denníku niektorej banky (01-30) zápisom 314555/221xxx. Neskôr, po vytvorení riadnej prijatej faktúry (FaP) a po jeho zaúčtovaní je potrebné spárovať zálohovú faktúru (ZaP) s riadnou prijatou faktúrou (FaP). Najjednoduchším spôsobom na toto účtovanie je cez knihu ZaP, kde je potrebné pohľadať danú faktúru a pravým tlačidlom myši vybrať z ponuky voľbu Spárovať faktúry - Nový záznam. Otvorí sa denník, kde sa ponúkne príslušné účtovanie zápisom napr. 321xxx/314555 do denníka 48. Denník s číslom 48 je vyhradený na párovanie dokladov ZaP a FaP! Nepoužívajte na to iné denníky! Podrobnejší popis v súbore ucto_zalohove_faktury.pdf.

11. Do programu doplnená nová kniha: Vystavené zálohové faktúry (ZaV). V denníkoch na účtovanie ZaV sa používa účet 324555, kde sa pridáva aj príslušný variabilný symbol ZaV. Tento účet musí byť vytvorený v účtovom rozvrhu! Po vytvorení dokladu ZaV sa platba uskutočňuje v denníku niektorej banky (01-30) zápisom 221xxx/324555. Neskôr, po vytvorení riadnej vytvorenej faktúry (FaV) a po jeho zaúčtovaní je potrebné spárovať zálohovú faktúru (ZaV) s riadnou vystavenou faktúrou (FaV). Najjednoduchším spôsobom na toto účtovanie je cez knihu ZaV, kde je potrebné pohľadať danú faktúru a pravým tlačidlom myši vybrať z ponuky voľbu Spárovať faktúry - Nový záznam. Otvorí sa denník, kde sa ponúkne príslušné účtovanie zápisom napr. 324555/318555 do denníka 49. Denník s číslom 49 je vyhradený na párovanie dokladov ZaV a FaV! Nepoužívajte na to iné denníky! Podrobnejší popis v súbore ucto_zalohove_faktury.pdf.

12. V zakladnych nastaveniach programu záložka Faktúra-Dobropis rozšírená o nastavenia zálohových faktúr. Podobne ako pri riadnych faktúrach aj tu je možné nastaviť zobrazenie plánovaného rozpočtu, tlač likvidačného listu a finančnej kontroly.

13. Do programu pridaná nová tlačová zostava na tlač zoznamu zálohových faktúr (voľba /Tlač /Faktúry /Opis knihy zálohových faktúr).

14. Používateľom, ktorý využívajú možnosť integrácie údajov z DCOMu (predpisy, úhrady cez pokladňu) sa zjednodušila tabuľka predkontácie DAP. Z tabuľky sa odstránil kľúčový údaj Rok. Výsledkom je prehľadnejšia evidencia predkontácií DAP.

15. V zakladnych nastaveniach je možné službu integrácie údajov z DCOM na daný mesiac deaktivovať, p. p. aktivovať. Drobná zmena nastala aj na formulári knihy DAP, kde v prípade potreby, priamo z formulára je možné vymazať naposledy kontrolovaný deň.

16. Do zostavy likvidačného listu doplnené IČO a adresa obchodného partnera (doteraz len názov).

v2.0.0.3

23.08.2023

1. Aktualizovaný číselník (zdroje financovania).

2. Pre organizácie s DPH nová štruktúra kontrolného výkazu platná od obdobia 07.2023. K tomu je prispôsobený aj kontrolný výkaz a všetky zostavy DPH.

v2.0.0.2

26.04.2023

1. V knihe prijatých faktúr a dobropisov dovolené vytvorenie dokladu s hodnotou nula. Doklad sa neúčtuje do denníka!

2. Zaúčtovanie prijatých faktúr dovolené aj na účty 325 555 a 379 555.

3. Zaúčtovanie vystavených faktúr dovolené aj na účet 378 555.

4. Kontroly pri závierkach mesiaca a roka rozšírené o kontroly obratov v denníkoch a ich porovnanie ku účtovému rozvrhu a rozpočtovej osnove.

5. Drobná interná úprava zobrazenia zoznamu faktúr a dobropisov v knihe.

6. Drobná interná úprava na likvidačnom liste.

7. Drobná úprava v správe databáz (cestu k adresáru databáz neukladalo do správneho súboru).

v2.0.0.1

08.03.2023

1. Oprava zostavy likvidačného listu. Do údaja Príkaz na úhradu možnosť doplnenia hodnoty H (hotovosť). Oprava zobrazenia IBANu.

2. V základných nastavenia v záložke Faktúra-Dobropis doplnený nový parameter (Na zostave likv.listu ...), ktorý umožňuje na likvidačný list do položky príkaz na úhradu ponúknuť výber čísla účtu, predvolený účet organizácie, hotovosť, alebo prázdny text.

v2.0.0.0

Aktualizačný súbor uct-a2000.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia v1.9.0.0.

22.02.2023 (akt. 2023-04)

UPOZORNENIE
Pred skončením inštalácie sa spustí Reinštalácia údajov v1.9 => v2.0, ktorý môže trvať niekoľko minút!
Úspešné ukončenie program zahlási správou: Reinštalácia dokončená - ÚSPEŠNE!

1. Odteraz hlavným programovým adresárom modulu ÚČTOVNÍCTVO ROPO – Od 2021 bude adresár UCTO2013\UCTO2021 (doteraz UCTO2013). Reinštaláciou sa sem preniesli údaje od roku 2021. Údaje za ostatné roky 2013-2020 sú prístupné v programe ÚČTOVNÍCTVO ROPO – Archív 2013-2020.

2. Do programu zapracovaná očakávaná skutočnosť pri rozpočtových položkách (voľba /Rozpočet /Položky ...). K tomu sú prispôsobené aj tlačové zostavy pri rozpočte na iné roky.

3. Do denníkov 54-79 zapracovaná možnosť importu odpisov z modulu KEO-Majetok (verzia min. v1.2.0.2). K tomu vytvorený aj nový číselník s názvom Predkontácie majetku (voľba /Nastavenia). Podrobnejší popis v súbore ucto_imp_odp.pdf.

4. V programe vytvorený nový číselník s názvom Osoby a podpisy. Do tohto číselníka je možné doplniť všetky osoby práve spracovanej organizácie, ktorých mená a skenované podpisy na účtovných dokladoch budú figurovať. Pri doplňovaní osoby sa určuje aj jeho prístup do dokladov. Okrem tohto prístupu v programe je potrebné najskôr nastaviť aj druhy dokladov na ktorých sa bude využívať zobrazenie podpisov (voľba /Nastavenia /Základné nastavenia záložka Podpisy). K zobrazeniu podpisov sú prispôsobené aj príslušné tlačové zostavy (doklady). Podrobnejší popis v súbore ucto_podpisy.pdf.

5. Vzhľadom na to, že zobrazenie podpisov je možné aj na finančnej kontrole, táto zostava sa musela zmeniť na pôvodnú. V prípade, že používateľ potrebuje zmeniť text na tomto doklade, úprava je možná cez voľbu /Nastavenia /Základné nastavenia a záložka Finančná kontrola.

6. Z základných nastaveniach možnosť doplnenia okrem loga organizácie aj skenovanú počiatku obce (voľba /Nastavenia /Základné nastavenia záložka Logo a pečiatka).

7. Na výstupných dokladoch, ktoré sa odosielajú obchodným partnerom zobrazenie celého názvu organizácie (50 znakov, doteraz 40).

8. Možnosť doplnenia IBANu priamo na zostave likvidačného listu.

9. Aktualizovaný číselník (zdroje financovania).

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!