Účtovníctvo ROPO - staršie verzie

Aktuálna verzia programu

v1.9.0.1 (05.09.2022)

uct-a1901.zip

 

Informácie o starších aktualizáciách programového modulu sú zoradené podľa čísla verzie programu a dátumu aktualizácie. Najnovšia verzia s poslednými úpravami je k dispozícii na stránke Aktuálna verzia. Návody na používanie a doplňujúca dokumentácia je v časti Príručky a návody.

v1.7.0.3

29.01.2019 (akt. 2019-02)
1. Upravený text finančnej kontroly. Používateľ tento text môže ďalej upraviť cez voľbu /Základné nastavenia (záložka /Ostatné /Finančná kontrola tlačidlo Úprava textu).

v1.7.0.2

24.01.2019
1. Pri závierke roka opravené zostavy opisu denníkov (mená na konci zostavy). Doplnené tlačidlo Nastavenia tlače denníkov.

2. Aktualizované číselníky rozpočtu (ekonomické členenie a zdroje).

3. Program prispôsobený na novú štruktúru importného súboru rozpočtu z modulu MZDY, ktorý sa bude používať od roku 2019 (pridané stĺpce Kp a R).

4. Oprava editovania likvidačného listu a tlače pre FaV a DoV.

5. Úprava výberového formulára pred tlačou denníkov (mená).

6. Drobná oprava na zostave objednávky.

v1.7.0.1

23.10.2018
1. Oprava používateľských zostáv rozpočtu. Pri sumarizácii zostáv podľa podprogramu, alebo projektu sa mohli na zostave objaviť duplicitné záznamy.

2. Drobná zmena na zostave opisu objednávky.

v1.7.0.0

Aktualizačný súbor ucto1700.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia v1.6.0.0.

13.09.2018 (akt.2018-05)
1. V rozpočtovej osnove za aktuálny rok možnosť prevzatia položiek a hodnôt z minulého roka (pravé tlačidlo myši), pokiaľ denník rozpočtu je ešte prázdny (zač.roka). Budú to využívať zrejme len používatelia, ktorý pred závierkou roka ešte nemali pripravený rozpočet na ďalšie roky.

2. V rozpočtovej osnove na ďalšie roky nové tlačidlo na prevzatie položiek a hodnôt z aktuálneho roka.

3. V základnej ponuke /Nastavenia doplnená nová voľba na prípravu programovej štruktúry rozpočtu na ďalšie roky.

4. V základnej ponuke /Knihy doplnená nová kniha na evidenciu objednávok. Zoznam vytvorených objednávok je možné vytlačiť cez voľbu /Tlač a exportovať do známych formátov cez voľbu /Export.

5. V základnej ponuke /Nastavenia doplnený nový číselník Druhy dodávateľských faktúr/dobropisov. Na základe tohto číselníka je možné zaradiť faktúry a dobropisy do skupín. Program do tohto číselníka automaticky doplní záznam 01-Obec. Používatelia môžu pridať ďalšie skupiny (napr. 02-Jedáleň). Na formulári FaP a DoP sa tento údaj eviduje na položke Druhy prijatých faktúr/dobropisov. Podľa doplnených druhov je možné zostaviť aj tlačové zostavy.

6. Pri závierke mesiaca doplnená nová kontrola uhradených faktúr a dobropisov za daný mesiac. Program kontroluje vyrovnanosť saldokontných účtov na príslušnej faktúre, alebo dobropise.

7. Pri tlači denníkov možnosť uviesť na konci zostavy mená a podpisy (vystavil, zaúčtoval). 8. Pri exporte údajov možnosť výberu kódovania vo výstupnom súbore (Win1250-predvolené, UTF-8).

9. Pri používateľských tlačových zostavách rozpočtu uvedený aj názov sumarizačného údaja (doteraz hviezdičky).

10. Mierne úpravy na zostavách FaV, DoV, likvidačný list a hlavná kniha.

11. Používateľom, ktorý sú plátcami DPH, pri faktúrach a dobropisoch rozšírená možnosť rozpisu DPH. Odteraz pri každom riadku je možné určiť vlastnosť PDP-Prenesená daňová povinnosť (doteraz len na celom doklade). K tomu bol prispôsobený aj kontrolný výkaz DPH.

Po skončení inštalácie sa automaticky spustí Reinštalácia údajov v1.6 => v1.7 ! Tento proces môže potrvať niekoľko minút. Prosím, počkajte na jeho úspešný koniec. Program by Vám mal zahlásiť správu Reinštalácia dokončená - ÚSPEŠNE!

v1.6.0.2

04.06.2018
1.Pri exporte faktúr možnosť výberu zobrazenia niektorých položiek vo výslednom súbore (osoba, obec, ulica a číslo, psč).

22.03.2018
1.Používateľom importu údajov zo servera DCOM mierna oprava pri otváraní zaúčtovania predpisov. V predošlej verzii informačná správa “Čakajte, pracujem …” ostala na popredí. Táto oprava hodnoty neovplyvní!

14.03.2018
1.Mierna oprava pri otváraní editovania záznamov v denníkoch.

2.Mierna oprava načítania importu údajov z miezd.

v1.6.0.1

17.01.2018 (akt. 2018-01)
1. Aktualizovaný číselník rozpočtu (zdroje).

2. V rozpočtových osnovách (aktuálny rok, ďalšie roky) oprava vytvárania/editovania záznamu. Za istých okolností, program zahlásil chybu pri ukladaní (stalo sa to pri preberaní textu z číselníka ekonomického členenia, ak tento text bol dlhší ako 40 znakov).

v1.6.0.0

Aktualizačný súbor ucto1600.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia v1.5.0.0.

04.12.2017 (akt. 2017-08)
1. Program prispôsobený na zmenenú štruktúru rozpočtu platného od roku 2018. Typ zdroja sa už nebude vyplňovať. Údaje do roku 2017 bez zmeny.

2. Pri bežných predkontáciach možnosť doplnenia textu na každom riadku (doteraz bol len spoločný text).

3. Pri príkaze na úhradu možnosť načítania súboru *.xml, ktorý bol predtým už exportovaný. Načítajú sa pritom len riadky, hlavička nie.

4. Používateľom, ktorý používajú import údajov zo servera DCOM, zvýšenie čakacej doby na reakciu servera. Doteraz táto hodnota bola interne v programe nastavená pevne na 10 sek. Odteraz sú to 3 min. V prípade potreby, túto hodnotu je možné upraviť cez ponuku /Knihy /DAP-Predpisy a úhrady (DCOM) /Príjem údajov vpravo hore položka Max. čas importu.

5. Používateľom, ktorý používajú import údajov zo servera DCOM, doteraz spoločný príjem údajov rozdelený na 2 tlačidlá: a.) príjem predpisov a úhrad cez pokladňu b.) príjem úhrad cez banku

6. Nová zostava plnenia rozpočtu podľa kapitol.

7. Program prispôsobený na novú štruktúru importného súboru rozpočtu z modulu MZDY, ktorý sa bude používať od roku 2018.

8. Pre organizácie s DPH doplnená možnosť evidencie prijatých faktúr s prenesenou daňovou povinnosťou. Pred skončením inštalácie sa automaticky spustí reinštalácia databáz z v1.5 na v1.6.

v1.5.0.5

13.06.2017 (akt. 2017-06)
1. Doplnená nová zostava výsledovky – podľa účtov.

2. Výber stredísk na tlač podľa zadaného intervalu.

3. Import bankových výpisov - vzhľadom na to, že niektoré výpisy prijaté z banky (formát xml) neboli potriedené podľa dátumu, program ich pri importe najskôr potriedi a následne zobrazí.

v1.5.0.4

12.05.2017
1. V účtovom rozvrhu oprava vytvárania/editovania záznamu. Za istých okolností, program zahlásil chybu pri ukladaní (stalo sa to pri preberaní textu z rámcovej osnovy, ak tento text bol dlhší ako 40 znakov).

2. V účtovom rozvrhu oprava vytvárania/editovania záznamu. Program nedovolil doplniť účet 750!

3. Pri tlači denníkov možnosť vyznačiť všetky denníky naraz (pravé tlačidlo myši).

v1.5.0.3

18.04.2017
1.Aktualizovaný číselník rozpočtu (zdroje).

v1.5.0.2

21.03.2017
1. Na formulári faktúr/dobropisov oprava zobrazenia a ukladania údajov o dodávateľovi alebo odberateľovi (vo v1501 pri novom doklade, ak sa nezmenilo IČO z predchádzajúceho dokladu, program nedotiahol ostané údaje o firme z číselníka, následne sa tieto údaje nezobrazili na likvidačnom liste).

2. Pre organizácie s DPH pri vytváraní novej prijatej faktúry/dobropisu program ponúka údaj Nezdaniteľná položka bez fajky (vo v1501 nesprávne - s fajkou). To má za následok, že do dátumu zdaniteľného plnenia sa ponúkne dátum zaknihovania dokladu (tak ako to bolo do v1500).

v1.5.0.1

09.03.2017
1. Na formulári pokladničného dokladu povolené editovanie položky Osoba. V predchádzajúcej verzii, ak dané IČO existovalo v číselníku, to nebolo možné.

2. V číselníku obchodných partnerov na údaji štát je možnosť výberu všetkých štátov. To isté platí aj pri vytváraní bánk.

3. Pri tlači prevodného príkazu možnosť tlače zostavy aj s údajom Informácia o platbe. Mierne upravený formulár a zostava prevodného príkazu.

4. V evidencii denníka možnosť doplnenia viac riadkov na stranu (Účet/Protiúčet), ktorá má menej účtov (doteraz 15, odteraz 25).

5. Mierne upravený formulár zálohovania a kontroly adresára na zálohovanie.

v1.5.0.0

Aktualizačný súbor ucto1500.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia v1.4.0.0.

10.02.2017 (akt. 2017-04)
1. V celom module Účtová osnova premenovaná na Účtový rozvrh.

2. Do programu pridaný nový číselník Rámcová účtová osnova. Na základe tohto číselníka sa aktualizuje účtový rozvrh v programe. Neplatné záznamy v tejto tabuľke sú farebné odlíšené. Tieto účty by sa nemali používať!

3. Voľby v základnej ponuke programu Pokladne a Faktúry zlúčené do spoločnej voľby Knihy. Otvorením tejto voľby sa zobrazí výber pokladničných a fakturačných kníh na spracovanie.

4. Tlač aktuálnych účtovných a rozpočtových zápisov priamo z denníka s možnosťou doplnenia podpisových osôb (pravé tlačidlo myši – Účtovný doklad). Väčšinou sa to bude zrejme využívať v interných denníkoch.

5. Na pravom paneli zostatkov (denník, pokladňa) možnosť zobrazenia zostatkov účtov (211,221-223) aj podľa dní a zobrazenia sumára týchto účtov podľa čísla dokladu/výpisu.

6. V číselníku bežných predkontácií doplnený nový údaj Popis. Pri účtovaní do denníkov a výbere predkontácie sa tento údaj automaticky prevezme do denníka.

7. Možnosť vytvorenia duplikácie záznamov v číselníku predkontácii.

8. Likvidačný list pridaný do vystavených faktúr a dobropisov.

9. V číselníku obchodných partnerov možnosť doplnenia viacerých bankových účtov.

10. Nový údaj Doplnkový text na pokladničnom doklade, ktorý sa zobrazuje len na pokladničnom doklade.

11. Nová zostava plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov podľa zdrojov. Zostava obsahuje aj stĺpce schváleného rozpočtu.

12. V denníku/och miezd (54..79) možnosť importu predpisov a rozpočtu z modulu KEO-Mzdy.

13. V denníkoch bánk (01-30) možnosť importu bankových výpisov (formát *.xml).

14. Organizáciam s DPH pri vytváraní FaP je dovolené zaradiť záznam o DPH do príslušnej skupiny kontrolného výkazu (B1,B2).

15. Pre používateľov, ktorí sa prihlásili do projektu DCOM, program prispôsobený na prijatie údajov daní a poplatkov zo servera DCOM. Podrobný popis v manuáli ucto_dcom.pdf. Pred skončením inštalácie sa automaticky spustí reinštalácia databáz z v1.4 na v1.5.

v1.4.0.4

20.01.2017 (akt. 2017-02)
1. Aktualizácia číselníka rozpočtu (ekonomické členenie).

v1.4.0.3

02.12.2016
1. Pri rozpočte za aktuálny rok možný prechod z položiek do stavov a späť (pomocou záložiek) bez toho, že by užívateľ musel opustiť formulár.

2. Pri doplňovaní rozpočtu do denníka, faktúr, alebo do predkontácii program automaticky ponúka údaj typ zdroja (R alebo M).

3. V tlači úprava všetkých zostáv rozpočtu na ďalšie roky. Na všetkých zostavách je možné zobrazenie nasledovných položiek: skutočnosť 2014, 2015 a 2016, schválený a upravený rozpočet 2016, návrh rozpočtu 2017, 2018 a 2019. Doporučené je pritom využívať používateľské zostavy, kde si užívateľ sám deklaruje triedenie danej zostavy.

4. V exporte príjmov a výdavkov rozpočtových položiek (nie RIS-SAM) upravená tabuľka exportu. Do tabuľky sú zahrnuté (podobne, ako pri tlači) položky rozpočtu, ktoré majú skutočnosť za rok 2014, alebo 2015, boli zaradené do rozpočtu za rok 2016, alebo sú zaradené do rozpočtu na ďalšie roky 2017-2019. Pred exportom týchto údajov má užívateľ možnosť potriediť tieto záznamy.

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!