Majetok - staršie verzie

Aktuálna verzia programu

v1.2.0.2 (22.02.2023)

maj-a1202.zip

 

Informácie o starších aktualizáciách programového modulu sú zoradené podľa čísla verzie programu a dátumu aktualizácie. Najnovšia verzia s poslednými úpravami je k dispozícii na stránke Aktuálna verzia. Návody na používanie a doplňujúca dokumentácia je v časti Príručky a návody.

v1.1.0.3

19.02.2018

    Po nainštalovaní programu je doporučené spustiť voľbu /Služby /Údržba súborov!

    DLHODOBÝ MAJETOK

1. Možnosť preradiť inventárnu kartu z databázy dlhodobého majetku do databázy drobného majetku (voľba /Inventárne karty a pravé tlačidlo na príslušnej karte). Preradiť je možné len karty zaradené do triedy H028!

2. Pri prehodnotení odpisov oprava ukladania údaja druh účtovného odpisovania, ak je zadaný počet rokov a nie mesiacov. Chyba sa prejavila pri spustení odpisov za ďalšie obdobie chybovou správou “Nekorektne zadaný počet mesiacov/rokov odpisovania!” na danej karte. Oprava zaradená aj do voľby /Služby /Údržba súborov.

3. Oprava zostavy tlače inventúrnych záznamov podľa čísla LV. Chyba sa prejavila len vtedy, ak do položky listu vlastníctva bola doplnená iná hodnota, než číselná.

v1.1.0.2

14.12.2017

1. Na informačnom paneli (pravá strana obrazovky) dvojklikom na položke Aktuálny dátum je možné nastaviť dátumu tlače. Toto nastavenie platí po ukončenie programu.

    DLHODOBÝ MAJETOK

2. Cez ponuku /Účtovné odpisovanie /Prehodnotenie možnosť prehodnotenia odpisov podľa inventárnych kariet. Podrobný popis v manuáli maje_prehod.pdf.

3. V programe vytvorená nová tlačová zostava /1-Inventúrne zoznamy /2-Trieda,Číslo, na ktorej sú zobrazené nadobúdacie ceny, odpisy a zostatkové ceny inventárnych kariet ku vybranému dňu podľa vlastných a cudzích zdrojov.

4. Pri vytváraní inventárnych kariet triedy H031-Pozemky, program po zadaní druhu pozemku ponúkne hodnotu sadzby pôdy na základe poslednej karty. Platí to len vtedy, ak sadzba ešte nie je vyplnená!

5. Pri vytváraní inventárnych kariet triedy H031-Pozemky, program po potvrdení informačnej ceny ponúkne hodnotu do položky Obstarávacia cena za vlastné zdroje. Platí to len vtedy, ak hodnota ešte nie doplnená!

v1.1.0.1

09.03.2017

1. Mierne upravený formulár zálohovania a kontroly adresára na zálohovanie.

2. Upravený program na reindexáciu údajov. V programe chýbali niektoré súbory databázy majetku. Chyba sa mohla prejaviť pri obnove údajov z iného počítača, alebo pri kopírovaní programu na iný počítač, pričom niektorý z týchto počítačov mal systém Windows XP.

v1.1.0.0

Aktualizačný súbor maje1100.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia v1.0.0.0.

10.02.2017 (akt. 2017-04)

    Pred skončením inštalácie sa automaticky spustí reinštalácia údajov!

1. V programe vytvorená tabuľka používateľov, kde je možné pre každého užívateľa vytvoriť vlastné heslo v rámci spracovanej organizácie (voľba /Nastavenia /Správa používateľov). Pri každej organizácii je už vopred doplnený používateľ Admin bez hesla.

2. Pri ukončení programu možnosť zálohovania údajov.

3. Možnosť reindexácie všetkých súborov za všetky spracované organizácie (plocha KEO, pravé tlačidlo na ikonke Majetok).

    DROBNÝ MAJETOK

4. Možnosť duplikácie inventárnej karty a pohybov.

5. Pri doplnení prírastku alebo úbytku deklarácia položky číslo dokladu zvýšená na 15 znakov (doteraz 10).

    DLHODOBÝ MAJETOK

6. Aktualizovaný číselník tried. Doplnené položky H026 a H033.

7. Na inventárnej karte možnosť zmeny triedy.

8. Pri inventárnych kartách zobrazenie kapitoly a účtovnej zostatkovej ceny.

9. Možnosť duplikácie inventárnej karty aj s počiatočnými stavmi.

10. V tlačových zostavách doplnenie možnosti vytvorenia zostáv podľa tried.

11. Doplnená nová zostava pozemkov triedená podľa LV.

12. Okrem číselníka tried všetky súbory zo spoločnej databázy presunuté do databázy IČO.

13. Úprava exportu údajov inventárnych kariet dlhodobého majetku. Doplnené stĺpce pre cudzie zdroje.

v1.0.0.4

24.11.2014

1. Možnosť zablokovania používania threadov.

    DLHODOBÝ MAJETOK

2. Oprava rozpisu odpisovania, ak sú len zdroje ES a OST.

3. Oprava odpisového plánu za kartu. Chybová správa sa prejavila za určitých okolností.

13.10.2014 (akt. 2014-09)

1. Doplnené exporty údajov.

    DROBNÝ MAJETOK

2. Možnosť tlače zostáv účtovných pohybov podľa výberu druhu pohybov. Nastavenie v parametroch tlačových zostáv.

v1.0.0.3

12.03.2013

    DLHODOBÝ MAJETOK

1. Oprava prepočtu pri odpisovom pláne. Prejaviť sa to mohlo na kartách, ktoré už raz boli odpísané a neskôr technicky zhodnotené. Za určitých okolností program nesprávne určoval obdobie prvého odpísania karty.

07.02.2013

1. Do všetkých číselníkov zapracovaná voľba na tlač zoznamov.

    DROBNÝ MAJETOK

2. Možnosť tlače zostáv podľa druhu majetku (hmotný, nehmotný, celý). Nastavenie v parametroch tlačových zostáv.

3. Opravená procedúra vo voľbe tlače zaraďovacích a vyraďovacích protokolov pri hľadaní podľa inventárneho čísla (hlásilo chybu).

    DLHODOBÝ MAJETOK

4. Tlač inventúrneho zoznamu podľa tried s výberom tried (doteraz len komplet).

5. Pri zostavách odpisov možnosť výberu tlače s účtovne vyradenými kartami, alebo bez. Nastavenie v parametroch tlačových zostáv.

v1.0.0.2

10.01.2013

1. Program plne prispôsobený na nový Základný modul v1.1.0.0 a licencie.

2. Drobná úprava zobrazenia záznamov v editačných tabuľkách. Za určitých okolností sa nezobrazovali všetky záznamy.

3. V editačných tabuľkách zobrazenie aj počtu záznamov.

4. V parametroch inventúrnych súpisov možnosť doplnenia mien z číselníka zodpovedných osôb.

    DLHODOBÝ MAJETOK

5. Možnosť triedenia inventárnych kariet aj podľa čísla parcely (trieda Pozemky).

6. Pri účtovnom vyradení možnosť doplnenia mien účastníkov vyradenia z číselníka zodpovedných osôb.

v1.0.0.1

12.12.2012

1. Opravený zápis desatinnej čiarky pomocou klávesu na numerike.

2. Zapracovaná voľba na údržbu súborov (/Služby /Údržba súborov).

3. Na zostavách inventúrnych súpisov možnosť tlače poznámky na koniec každej strany. Doplnenie tejto poznámky je v parametroch inventúrnych súpisov.

4. Možnosť tlače inventúrnych súpisov aj samostatne podľa zodpovedných osôb.

5. Pred tlačou vybraných zostáv možnosť zmeny triediacich údajov a hľadania.

    DROBNÝ MAJETOK

6. Pri inventárnych kartách v tabuľke invertárnych kariet a rekapitulácii kariet farebné rozlíšenie chybných záznamov (záporný súčet na údaji Stav).

7. Možnosť tlače účtovných pohybov aj podľa skupín a čísla.

8. Možnosť tlače protokolov o zaradení (prírastky) a vyradení (úbytky).

    DLHODOBÝ MAJETOK

9. Drobné zmeny pri výpočte účtovných odpisov. Týka sa to kariet, na ktorých nastala úprava nadobúdacej ceny v rámci zdrojov.

10. Možnosť tlače inventúrneho zoznamu podľa miesta a čísla.

11. Možnosť tlače účtovných pohybov podľa triedy a čísla.

v1.0.0.0

27.02.2012 (akt. 2012-02)

Úvodná verzia programu. Do programu boli zapracované všetky funkcie  a vlastnosti, ktoré verzia naposledy vydaná pod DOS-om umožňovala. Okrem toho sa doplnila možnosť výpočtu a evidencie daňových odpisov. Novým užívateľom pri vytváraní nových kariet program umožňuje, v prípade potreby, do počiatočných stavov automaticky výpočítať účtovné a daňové odpisy. Ostatným užívateľom je prevod údajov z programov KEO-DOS a EBS-DOS zabezpečený programom Import.

Program je dostupný len na CD.

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!