Majetok pre obce a školy

Aktuálna verzia programu

v1.2.0.3 (09.05.2024)

 

Programový modul je súčasťou informačného systému KEO pre Win32. Informácie o starších verziách a staršie aktualizačné súbory sa nachádzajú v časti Staršie verzie. Návody na používanie a doplňujúca dokumentácia je v časti Príručky a návody.

Majetok pre obce a školy

Programový modul Majetok je základnou súčasťou ekonomického balíka Keo, pre systematické a komplexné vedenia účtovníctva pre obce a školy. Program vám zabezpečí vedenie majetku inštitúcií skutočne precízne. V jednotlivých kartách nájdete všetky zákonné náležitosti členenia majetku, ako aj všetky kombinácie účtovania, ktoré by mohli nastať. Účtovanie sa tak stane nielen prehľadné, no navyše vám pomôže porozumieť rozdielom v členení majetku, vytvárať sumárne zostavy a dopĺňať kompletné údaje na inventárnych kartách.

Členenie majetku pre obce a školy v kocke

V programe Majetok nájdete všetky inventárne karty a pohyby, ktoré sú logicky usporiadané, podľa základného členenia majetku na dlhodobý majetok, ktorého doba použiteľnosti je viac ako jeden rok a krátkodobý majetok, ktorého doba použiteľnosti je maximálne jeden rok. Pričom dlhodobý majetok ešte ďalej rozlišujeme na dlhodobý nehmotný majetok, hmotný majetok, finančný majetok a dlhodobé pohľadávky. Majetok môžete v programe účtovne, aj daňovo, automaticky aj manuálne odpísať, či účtovne vyradiť. Komplexnosť účtovného programu vám ušetrí množstvo času a prinesie vždy prehľadný výkaz.

Zákonná podpora pre váš dokonalý prehľad

Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., § 2, vo všeobecných ustanoveniach ods. 4 za majetok definuje tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť podľa § 24 až 28. Taktiež sa vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch. V zákone nájdete podrobné informácie o účtovaní a členení majetku obcí a škôl naprieč celým zákonom.

Ak by ste hľadali bližšie informácie o majetku obcí, siahnuť môžete po zákone SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Zistíte v ňom, že majetok obce tvoria nehnuteľné veci (stavby pevne spojené so zemou pevným základom, pozemky, byty a nebytové priestory) a hnuteľné veci (napr. dopravné prostriedky, mobilné telefóny, informačné technológie a pod.) finančné prostriedky obce, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré nadobudla obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky alebo vlastnou činnosťou.

v1.2.0.3

Aktualizačný súbor maj-a1203.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia v1.2.0.0.

09.05.2024

    DROBNÝ MAJETOK

1. Pred zobrazením zostavy /Inventúrne zoznamy /3.Miesto, Skupina, Číslo možnosť výberu tlače len za vybrané miesto.

2. Nová voľba /Hromadné vyradenie na hromadné vyradenie predmetov. Úbytky sa doplnia na základe doplnených počtov ku jednotlivým kartám podľa kľúčových údajov číslo karty, inventárne miesto a zodpovedná osoba.

    DLHODOBÝ MAJETOK

1. Pri exporte pohybov cien možnosť výberu druhu pohybu na export (zaradenia, zmena cien, vyradenia).

2. Drobná oprava pri prehodnotení odpisov. Za určitých okolností program vypisoval chybu č.87.

v1.2.0.2

22.02.2023 (akt. 2023/04)

    DLHODOBÝ MAJETOK

1. Do programu zapracovaný export účtovných odpisov pre modul KEO-Účtovníctvo (voľba /Dlhodobý majetok /Účtovné odpisovanie /Export odpisov ...). V module Účtovníctvo je import týchto odpisov prístupný od v2.000.

2. Pri exporte inventárnych kariet do tabuľky exportu doplnené nové stĺpce týkajúce sa triedy pozemkov.

v1.2.0.1

07.06.2021

    DROBNÝ MAJETOK

1. Oprava zostáv inventúrnych súpisov. Riadok sumár za stranu sa nezobrazoval na všetkých stranách.

16.01.2020

    Pred skončením inštalácie sa automaticky spustí dodatočná reinštalácia údajov!

    Táto udalosť rieši nekompletnú reinštaláciu v predchádzajúcej verzii, keď sa nesprávne prevzali záznamy v nasledovných číselníkoch: používatelia, skupiny, kapitoly, sadzby daňových a účtovných odpisov.

    DLHODOBÝ MAJETOK

1. Drobné opravy pri doplnení nových daňových a účtovných odpisových sadzieb.

v1.2.0.0

Aktualizačný súbor maj-a1200b.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia v1.1.0.0.

08.01.2020 (akt. 2020/01)

    Pred skončením inštalácie sa automaticky spustí reinštalácia údajov!

1. Pri tlačových zostavách inventúrnych súpisov doplnený nový číselník inventarizačných komisií.

2. Program prispôsobený na zmenenú internetovú stránku keo.sk.

    DROBNÝ MAJETOK

3. Pri inventúrnych súpisoch väčšie písmo na tlačových zostavách (6=>8).

4. Pri inventúrnych zoznamoch doplnená nová zostava podľa kapitol.

    DLHODOBÝ MAJETOK

5. Na inventárnych kartách triedy H021 Stavby doplnené pri evidenčných údajoch aj položka orientačné číslo.

6. Do programu doplnená hromadná zmena umiestnenia a osoby.

7. Pri inventúrnych súpisoch väčšie písmo na tlačových zostavách (6=>7).

8. Pri inventúrnych zoznamoch zostava podľa triedy rozčlenená aj podľa zdrojov (jeden zdroj => jedna zostava).

9. Pri exporte inventárnych kariet doplnený aj názov miesta a meno osoby.

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!