Jedáleň - Sklad

Aktuálna verzia programu

v1.2.0.1 (30.08.2023)

jsk-a1201.zip

 

Programový modul je súčasťou informačného systému KEO pre Win32. Informácie o starších verziách a staršie aktualizačné súbory sa nachádzajú v časti Staršie verzie. Návody na používanie a doplňujúca dokumentácia je v časti Príručky a návody.

v1.2.0.1

Aktualizačný súbor jsk-a1201.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia v1.1.0.0.

30.08.2023 (akt. 2023-10)

1. Program prispôsobený na úplne nový modul Keo–Jedáleň-Stravníci. Používateľom tohto nového modulu je potrebné v základných nastavenia modulu Sklad nastaviť v záložke Počty z iného programu možnosť KEO-Jedáleň-Stravníci. To umožňuje pri vytváraní normovacích hárkov zobraziť denné počty stravníkov z modulu Stravníci.

v1.2.0.0

Aktualizačný súbor jsk-a1200.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia v1.1.0.0.

09.02.2023 (akt. 2023-03)

UPOZORNENIE

Pred skončením inštalácie prebehne reinštalácia údajov! Tento proces môže trvať pár minút. Je nutné počkať na jeho dokončenie !

Po nainštalovaní programu a jeho prvom spustení prebehne aktualizácia receptúr! Tento proces môže trvať pár minút. Je nutné počkať na jeho dokončenie !

ZMENY V PROGRAME

1. Program prispôsobený na nové receptúry s označením L. Sú to tie isté receptúry ako predchádzajúce s označením K, len pre dospelých stravníkov pri vybraných mäsových surovinách nastalo navýšenie množstva o 30%. Týka sa to len skupiny receptúr 06-13 a 26. Hmotnosti porcií sú tiež prepočítané. Dátum zmien receptúr odteraz: 09.02.2022.

2. Do formulára normovacích hárkov, do tabuľky potravín pridaný nový stĺpec +%D, ktorým je možné navýšiť množstvo potraviny pre dospelých stravníkov v percentách (0..100 %). Zrejme sa to bude využívať najmä pri zelenine. Nezadávajte to pri vyššie spomenutých vybraných mäsových potravinách, ktorého množstvá sú navýšené priamo na receptúrach (v tabuľke potravín sú tieto záznamy čiastočne označené modrou farbou) !

3. Do číselníka surovín doplnený nový stĺpec S, ktorý zaraďuje príslušnú surovinu do skupiny. Zatiaľ sú to skupiny M (vybrané mäsové potraviny) a Z (zelenina). Tieto skupiny sú zobrazené aj na formulári normovacích hárkov, ale tam majú len informačný charakter.

4. Odteraz hlavným programovým adresárom modulu Jedáleň-Sklad bude adresár JSKL2023. Reinštaláciou sa sem preniesli údaje od roku 2022. Údaje za ostatné roky 2018-2021 zostali v pôvodnom adresári programu JSKL2018.

v1.1.0.9

Inštalácia tejto verzie je súčasťou inštalácie v1.2.0.0.

09.02.2023

ZMENY V PROGRAME

1. Záverečná archívna verzia programu prístupná z adresára JSKL2018. Táto verzia obsahuje údaje za roky 2018-2021. Prístupná je v základnej ponuke KEO pravým tlačidlom myši na ikonke Jedáleň-Sklad (v ponuke voľba Jedáleň-Sklad 2018-2021).

v1.1.0.8

29.03.2022

UPOZORNENIE

Po nainštalovaní programu a jeho prvom spustení prebehne aktualizácia receptúr! Tento proces môže trvať pár minút. Je nutné počkať na jeho dokončenie!

ZMENY V PROGRAME

1. Oprava receptúry K 21.011. Pri surovine cukor vanilkový pri všetkých vekových skupinách hodnota 3.00 (ks) opravená na hodnotu 0.07 (kg). Podobne sa vykonala aj oprava na receptúre K 21.021. Pri tej istej surovine sa hodnoty 4.00-5.00-5.00-6.00 (ks) opravené na hodnoty 0.10-0.13-0.13-0.15 (kg). Dátum zmien receptúr odteraz: 29.03.2022.

2. Úprava zostavy ročného hlásenia. Do zostavy sa zapracovali aj súčty normovaných nákladov.

v1.1.0.7

15.09.2021 (akt. 2021-05)

UPOZORNENIE

Po nainštalovaní programu a jeho prvom spustení prebehne aktualizácia receptúr! Tento proces môže trvať pár minút. Je nutné počkať na jeho dokončenie!

ZMENY V PROGRAME

1. Program prispôsobený na nové receptúry s označením K. Receptúry sú platné od septembra 2021.

2. Na kartách receptúr sú doplnené aj alergény, ktoré dané jedlo obsahuje. Doteraz sa to manuálne evidovalo pri surovinách.

3. Vzhľadom na nové receptúry, je aktualizovaný aj číselník surovín.

4. Mierne upravené zobrazenia energetických hodnôt.

5. V číselníku receptúr tučnou farbou sú zobrazené receptúry s obmedzením. Tieto receptúry majú za názvom doplnenú aj hviezdičku*. Používanie týchto receptúr by malo byť minimalizované na základe metodických pokynov na stránke MŠVVaŠ (minedu.sk).

v1.1.0.6

30.04.2021

1. Do adresára programu pridaný podporný súbor pre operačné systémy Windows Server.

2. Oprava chyby pri vytváraní normovacích hárkov (chyba sa prejavila za istých okolností v mesiaci január, keď sa v tabuľke počtov nenačítali normovacie skupiny).

13.10.2020

1. Na niektorých tlačových zostavách oprava zobrazenia nulových hodnôt.

12.05.2020 (akt. 2020-05)

UPOZORNENIE

Po nainštalovaní programu a prvom spustení programu pri každej spracovanej organizácii je nutné spustiť voľbu /Služby /Údržba súborov !

ZMENY V PROGRAME

1. Pri vytváraní mimoriadnej výdajky (/Výdajky – pravé tlačidlo – Pridať mimoriadnu výdajku) zmena charakteru výdajky. Odteraz sa tieto výdajky budú evidovať ako mimoriadne náklady. Nezapočítajú sa do skutočných nákladov a tým ani do rozdielu normovaných a skutočných nákladov. Využívať sa to bude v mimoriadnych prípadoch (napr. vyradenie potravín z dôvodu uplynutia dátumu spotreby).

2. Na zostave mesačného hlásenia zobrazenie sumára mimoriadnych nákladov.

3. Všetky odkazy v programe prispôsobené na novú web stránku keo.sk.

4. Oprava ukladania položky Účel na výdajke (doteraz sa tento údaj neukladal).

v1.1.0.5

20.01.2020

1. Na tlačových zostavách jedálnych lístkov pridanie stĺpca KPM (krajina pôvodu mäsa). Vzhľadom na to, že krajina pôvodu je známa až po tlače jedálneho lístka, kód krajiny sa uvedie dodatočne (ručným vpísaním). Predvolené kódy krajín sú nasledovné: 1-Slovensko 2-Česko 3-Poľsko 4-Maďarsko 5-Rakúsko 6-Nemecko 7-Iné. Upraviť tento zoznam je možné cez voľbu /Nastavenia /Základné nastavenia.

2. Upravená kontrola jednotkovej ceny potravín.

v1.1.0.4

29.10.2019 (akt. 2019-13)

1. Úprava formulára a zostavy jedálneho lístka. Doplnenie znaku * do poznámky, je odkazom na text uvedený na predposlednom riadku zostavy jedálneho lístka, ktorý znie: *Ovocie a zelenina „Školského programu“ Európskej únie s finančnou pomocou Európskej únie.

2. Oprava receptúry J 15.079. Pri surovine mlieko a vekovej skupine A (Mš) hodnota 0.75 opravená na správnu hodnotu 7.50. Dátum zmien receptúr odteraz: 29.10.2019.

v1.1.0.3

05.09.2019

1. Úprava načítania nového normovacieho hárku. Pri dopĺňaní čísla skladovej karty nebralo do úvahy nastavenie predvolenej karty na hodnotu “Žiadna“ v číselníku surovín. Prejavilo sa to konkrétne na surovine “voda”, kde by sa (podľa číselníka) nemalo doplniť žiadne číslo skladovej karty.

v1.1.0.2

13.05.2019

1. Úprava zostavy mesačného hlásenia. Pri väčších hodnotách ako 10000 Eur sa občas nezobrazovala plná hodnota (posledné číslo chýbalo).

15.04.2019

1. Úpravy niektorých zostáv. Za istých okolností sa pri sumároch na riadkoch občas zobrazila nesprávna suma (napr. na stravných listoch). Celkovú sumu na zostave to neovplyvnilo.

v1.1.0.1

07.01.2019

1. Úprava vstupnej procedúry programu, ktorá rieši číselník výživových dávok. Za určitých okolností program vypisoval chybu.

2. Úprava editovania skladových kariet. Za určitých okolností program vypisoval duplicitu názvu skladovej karty.

v1.1.0.0

Aktualizačný súbor jsk-a1100.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia v1.0.0.0.

18.12.2018 (akt. 2018-06)

POKYNY PRED INŠTALÁCIOU
- Verziu je doporučené inštalovať najskôr po vytvorení všetkých jedálnych lístkov na rok 2018, ideálne po závierke obdobia 12.2018!
- Po nainštalovaní programu, pri vytváraní jedálnych lístkov budú k dispozícii už len nové receptúry s označením J! - Počas inštalácie programu prebehne reinštalácia údajov z v1.0 na v1.1. Je potrebné čakať na dokončenie tohto procesu, ktorý môže trvať niekoľko minút! Úspešné ukončenie program zahlási hláškou: Reinštalácia dokončená - ÚSPEŠNE!
- Po prvom otvorení programu je doporučené doplniť alergény pri surovinách (voľba /Nastavenia /Suroviny a alergény).

ZMENY V PROGRAME
1. Program prispôsobený na nové receptúry s označením J.

2. Nový spôsob evidencie alergénov. Odteraz sa alergény evidujú pri surovinách, ktoré obsahujú receptúry (voľba /Nastavenia /Suroviny a alergény). Pre zrýchlenie práce doplnenia alergénov v tej iste voľbe je možné aj hromadné editovanie alergénov.

3. V číselníku surovín možnosť nastavenia predvolenej skladovej karty, ktoré program ponúkne pri vytváraní normovacích hárkov. Ak nie je žiadna skladová karta predvolená, program do tabuľky automaticky ponúkne naposledy použitú pri danej surovine.

4. Doplnená evidencia objednávok. Pri vytváraní dokladov je možnosť prevziať skladové karty a hodnoty z tabuľky nedostatku potravín.

5. Kvôli evidencii objednávok rozšírená deklarácia číselníka dodávateľov, kde je možné uviesť aj adresu organizácie.

6. Kvôli evidencii objednávok rozšírená aj deklarácia práve spracovanej organizácie, kde je možné uviesť aj adresu školy - jedálne (voľba /Nastavenia /Základné nastavenia).

7. V nových receptúrach zrušenie evidencie niektorých nutriantov (energia v kcal, kyselina linolová, vitamíny A, B1, B2 a E). K tomu prispôsobený aj číselník výživových dávok, ostatné tabuľky a zostavy.

8. Pri vytváraní jedálnych lístkov možnosť uviesť poznámku ku receptúre (napr. ŠKOLSKÉ OVOCIE).

9. Pri vytváraní jedálnych lístkov možnosť výberu dupľovanej dávky. Pri receptúrach, ktoré sa normujú 2x, program to automaticky ponúka.

10. Do závierky roka zahrnutý aj číselník surovín, ktorý sa prevezme do ďalšieho roka, podobne ako receptúry.

11. Doplnená tlač príjemok. Okamžitú tlač je možné nastaviť cez /Nastavenia. Dodatočná tlač príjemok je možná v zozname príjemok pravým tlačidlom myši, alebo cez základnú ponuku /Tlač a záložku /Príjemky (Opis) [v1003_ 12.09.2018].

12. Drobná úprava na formulári normovacích hárkov [v1003_12.09.2018].

13. Úprava pri vytváraní zostavy jedálnych lístkov a zostavy číselníka alergénov. Táto chyba sa prejavila len používateľom, ktorý nemali korektne doplnené alergény pri receptúrach (jednotlivé čísla nemali od seba oddelené čiarkami) [v1003_12.09.2018].

14. Úpravy zostavy mesačného hlásenia (počet porcií) [v1003_12.09.2018].

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!