Jedáleň - Stravníci

Aktuálna verzia programu

v2.62 (15.09.2021)

zas-a262.zip

 

Programový modul je súčasťou informačného systému KEO pre Win32. Informácie o starších verziách a staršie aktualizačné súbory sa nachádzajú v časti Staršie verzie. Návody na používanie a doplňujúca dokumentácia je v časti Príručky a návody.

Základné vlastnosti programu - Program umožňuje viesť kompletnú evidenciu stravníkov.

  • Vypočíta cenu predpisu stravníka
  • Vypočíta dotáciu na stravníka

v2.62

Aktualizačný súbor zas-a262.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia v2.60.

15.09.2021 (akt. 2021-05)

1. Oprava závierky mesiaca. Zmena sa týka trvalo vyradených osôb v predchádzajúcom mesiaci.

v2.61

Aktualizačný súbor zas-a261.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia v2.60.

11.10.2019

1. Cez voľbu Tlač doplnená nová zostava Rekapitulácia predpisov a dotácií. Zostava slúži predovšetkým na porovnanie hodnôt v mesačnom hlásení programu KEO-Jedáleň-Sklad.

2. Zrušená zostava Sumára porcií a predpisov.

3. Opravené zostavy vyúčtovania príspevkov (hmotná núdza a dotácia na stravu). Za istých okolností program zobrazoval záporné počty pri nevyčerpaných prostriedkoch (sumy aj doteraz boli správne).

4. Mierne upravená zostava Podrobného výkazu stravovaných osôb.

5. Upravená údržba súborov.

v2.60

Aktualizačný súbor zas-a260.zip na stiahnutie. Požadovaná verzia v2.50.

06.03.2019

Reinštalácia údajov v2.50 => v2.60 pri štarte programu

1. Upravená vo¾ba /Služby /Vyčistenie databáz. Spustením tejto voľby sa vymažú staré nepotrebné databázy. Tým sa značne zrýchli proces vykonania bezpečnostnej kópie (archivácie) a zmenší sa aj výstupný archívny súbor arc_zase.000!

2. Do číselníka cien stravy u detí, pri hmotnej núdzi doplnené položky Nevyèerpaných prostriedkov (*).

3. Upravené zostavy Vyúčtovania príspevkov - Hmotná núdza a Dotácia na stravu.

4. Upravené zostavy Výkazu stravovaných osôb. Doplnené triedenie a sumáre pod¾a kategórií. Zo zoznamu vyradené osoby, ktorý v danom mesiaci nie sú stravníci a nemajú nedoplatky, alebo preplatky z minulých období.

5. Nová zostava /Tlač /Ostatné /Stravované osoby a dni. Zostava slúži predovšetkým na ručné evidovanie dočasných nestravníkov, aby sa neskôr mohli do programu doplniť.

6. Nová zostava /Tlač /Ostatné /Sumár porcií a predpisov. Zostava obsahuje sumárne údaje pod¾a stravy a kategórie. Slúži predovšetkým na porovnanie údajov s údajmi, ktoré sa nachádzajú na mesačnom hlásení v module WIN-Jedaleò-Sklad.

UPOZORNENIE!

Na aktualizáciu programu je nutné, aby na počítači bola inštalovaná minimálne požadovaná verzia programu!